Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Jakie wymogi w zakresie wystawiania faktur VAT obowiązują małego podatnika stosującego metodę kasową?

Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT.

Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', jest zatem zobowiązany wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (zob. art. 106 ust. 1 ustawy o VAT).  Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Powyższe reguły stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Mały podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jeśli jednak taka osoba zażąda wystawienia faktury, należy to uczynić. Jeśli dodatkowo mały podatnik stosuje kasy rejestrujące, do kopii wystawionej faktury dołącza paragon fiskalny.   

Jakie dane powinna zawierać faktura wystawiana przez małego podatnika?

Dane na fakturze wystawianej przez małego podatnika można podzielić na ogólne (które obowiązują również wszystkich podatników) oraz szczególne (dodatkowe, które musi stosować tylko podatnik rozliczający się kasowo).

Ogólne dane wymagane na fakturze

Poniżej przedstawiono ogólne dane wymagane na fakturze, które obowiązują również przy stosowaniu metody kasowej: 

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

 3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury (podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym);

 4. nazwę towaru lub usługi;

 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

 6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

 7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 8. stawki podatku;

 9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

 10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. 

Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Jeśli podatnik stosujący metodę kasową dokona dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22% (podstawowa), albo dokona dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku, na fakturze ma również obowiązek umieścić symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku. 

Podatnik stosujący metodę kasową, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, musi ponadto zamieścić na fakturze stwierdzającej tę dostawę numer nadany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (numer NIP poprzedzony kodem PL) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. 

Podatnik stosujący metodę kasową wystawia również na zasadach ogólnych faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur oraz faktury wewnętrzne.   

Dodatkowe dane wymagane na fakturze w przypadku podatników stosujących metodę kasową

W przypadku podatników stosujących metodę kasową, ustawodawca przewidział jednak ponadto dodatkowe elementy, które muszą znaleźć się na fakturze.

Faktury te muszą zatem:

 • zamiast oznaczenia „FAKTURA VAT" zawierać oznaczenie „FAKTURA VAT-MP";

 • dodatkowo zawierać termin płatności należności określonej w fakturze. 

Należy uczulić podatników stosujących metodę kasową o stosowaniu powyższych danych na wystawianych fakturach. Błędne oznaczenie faktury (w szczególności pominięcie oznaczenia „VAT-MP”) może bowiem nie tylko narazić małego podatnika na sankcje karnoskarbowe, ale nieprzyjemności mogą również spotkać jego kontrahenta.

Jakie są sankcje za niepodanie niezbędnych danych? 

Podatnik stosujący metodę kasową, który nie będzie pamiętał o podawaniu na niej niezbędnych danych (w szczególności tych dodatkowych danych), może narazić się na odpowiedzialność karną skarbową za nierzetelne wystawienie faktury. Zgodnie z art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, kto wystawia fakturę w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika