Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?

 

Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji.  

Jakie przychody zalicza się do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy? 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty ze niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ile wynoszą koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej?

Jednocześnie w art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw została uregulowana wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej na lata 2007–2008. Mianowicie, zgodnie z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy, do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 r. z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszty uzyskania przychodów:

  • wynoszą 108 zł 50 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

  • nie mogą przekroczyć łącznie 1953 zł 23 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

  • wynoszą 135 zł 63 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1627 zł 56 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

  • nie mogą przekroczyć łącznie 2441 zł 54 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 

Koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2007 r. przedstawiają się następujaco:

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

108 zł 50 gr

Rocznie

1.302 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

1.953 zł 23 gr

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

135 zł 63 gr

Rocznie

1.627 zł 56 gr

Kilka stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.441 zł 54 gr

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku (zeznaniu  podatkowym), koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi

Wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych jest więc limitowana, i to zarówno w skali miesiąca, jak i całego roku. Powyższe znajduje również swoje odzwierciedlenie w treści art. 32 ust. 2 ustawy, który to przepis określa zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy m.in. od przychodów ze stosunku pracy.  

Za jakie miesiące płatnik może naliczać koszty uzyskania przychodów? 

Zgodnie z wyżej przytoczonymi regulacjami koszty uzyskania przychodów mogą być uwzględnione przez płatnika jedynie w miesiącu, w którym pracownik otrzymuje przychody ze stosunku pracy, przy czym ich wysokość nie może przekroczyć w 2007 r. kwoty 108,50 zł, odpowiednio kwoty 135,63 zł. 

Jeżeli zatem pracownik, np. z powodu zmiany systemu wypłaty wynagrodzeń spowodowanej zmianą regulaminu wynagradzania, nie uzyskał w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc nie mogą być odliczone przez płatnika.

W rezultacie, przy sporządzaniu informacji PIT-11/8B, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, płatnik zobowiązany jest do wykazania kosztów uzyskania przychodów faktycznie uwzględnionych w trakcie roku.

Natomiast w przypadku dokonania, na podstawie art. 37 ustawy, rocznego obliczenia podatku przez płatnika (PIT-40), płatnik uwzględnia przysługujące koszty uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których pracownik świadczył pracę. Koszty uzyskania przychodów należą się bowiem pracownikowi bez względu na to, czy zakład pracy dokonał zmian regulaminu wynagradzania

w części dotyczącej systemu wypłaty wynagrodzeń, o ile tylko pracownik zgodnie z umową świadczył pracę na rzecz zakładu pracy. 

Jak uwzględnić koszty uzyskania przychodów z kilku stosunków pracy w jednym zakładzie pracy? 

Gdy pracownik pozostaje w kilku stosunkach pracy, to w każdym przypadku, a więc niezależnie od tego, czy stosunki te zostały nawiązane z tym samym czy z różnymi pracodawcami, wszystkie uprawnienia pracownicze ustala się odrębnie w każdym z tych stosunków. W związku z powyższym zawarcie każdej umowy o pracę należy traktować na równi z umowami podpisanymi z różnymi zakładami pracy, bez względu na to, czy w roli pracodawcy występuje ten sam (czy inny) podmiot. To z kolei prowadzi do wniosku, iż w przypadku gdy pracownik przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej uzyskuje równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy (czyli z więcej niż jednej umowy o pracę), wówczas koszty uzyskania tych przychodów nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 2004–2006.

Jednocześnie należy zauważyć, iż obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. brzmienie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może stanowić podstawy do uwzględniania w 2005 r. kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) w sposób odmienny, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Nowa redakcja art. 22 ust. 2 ustawy nie niesie bowiem ze sobą zmiany merytorycznej.  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 r., Nr 217, poz. 1588);
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika