Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Myśląć o kredycie, pamiętaj, że nie wszystkie fimy, szczególnie na początku działalności mogą liczyć na kredyt "od ręki". Banki wymagają historii kredytowej, określonego poziomu obrotów. W przypadku problemów z uzyskaniem dofinansowania, wyjściem mogą być fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. 

Po co są fundusze pożyczkowe i poręczeniowe?

Na rynku funkcjonuje wiele produktów finansowych, które mogą pomóc przedsiębiorcom rozpocząć inwestycje. Jednakże wiele z nich jest nieosiągalnych dla przedsiębiorców bądź uzyskanie ich jest zbyt skomplikowane. 

Jeżeli więc masz trudności w zdobyciu środków na rozwój ze strony banków, to możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Cele tych instytucji są zbliżone. Przede wszystkim funduszom tym zależy na rozwoju sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w danym regionie. Oferty ich są skierowane do firm, które mają trudności w uzyskaniu np. kredytu bankowego ze względu na braku wymaganych zabezpieczeń czy braku historii kredytowej.

Jeżeli zatem: nie masz historii kredytowej, a chcesz pozyskać środki na rozwój działalności, masz głowę pełną pomysłów, lecz brakuje Ci kapitału do realizacji planów inwestycyjnych, możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, których sieć rozwija się w Polsce od początku lat 90. Działają one na podstawie ogólnych przepisów prawa, tzn. kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Równocześnie część funduszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) na zasadach określonych w standardzie oraz na podstawie porozumień o współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Jak wybrać fundusz?

Skorzystaj z wyszukiwarki funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych. Przy wyborze funduszu sprawdź, czy działa on w Twoim regionie:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mogą liczyć na:

  • poręczenia nawet do 80% wartości kredytu,
  • pożyczki lub wadium przetargowego, pożyczki dopasowane do wielkości i skali działania przedsiębiorstwa, nawet gdy nie posiadają one odpowiednio długiej historii kredytowej. Kwoty pożyczek, dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy, mogą wynieść od kilku do 500 tys. zł.

Usługi świadczone przez każdy fundusz pożyczkowy oraz poręczeniowy są realizowane na podstawie Standardu Usług, który jest wspólny dla wszystkich współpracujących w ramach KSU funduszy i gwarantuje najwyższą jakość usługi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela funduszom wsparcia w zakresie wprowadzania i utrzymywania odpowiednich standardów usług. Wszyscy konsultanci KSU pracujący w funduszach uczestniczą w organizowanych przez PARP szkoleniach i spotkaniach z ekspertami, a także systematycznie otrzymują pakiety aktualnych informacji na temat rynku pożyczek i poręczeń kredytowych.

Istotnym elementem funkcjonowania sieci funduszy są stowarzyszenia, które skupiają większość tych instytucji finansowych. W przypadku funduszy pożyczkowych - Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, a w przypadku funduszy poręczeniowych - Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. Działają one na rzecz poprawy warunków ich funkcjonowania, upowszechniają wyniki działania funduszy, prowadzą wymianę dobrych praktyk, przygotowują okresowe raporty o ich działalności itp. Tym samym działają na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego.

Podmiotem integrującym regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego i mniejszościowym udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego jest Krajowa Grupa Poręczeniowa. W ramach tej organizacji wypracowywane są wspólne standardy działalności poręczeniowej we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, podejmowane są prace nad wdrożeniem wspólnego systemu informatycznego oraz ratingiem funduszy.

Fundusze pożyczkowe

Celem funduszy pożyczkowych jest zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Instytucje te oferują pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

  • finansowanie inwestycji,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę,
  • adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Fundusze pożyczkowe, udzielając wsparcia finansowego w postaci pożyczek, przygotowują mikro i małych przedsiębiorców do efektywnego finansowania w przyszłości ze strony systemu bankowego. Dzięki temu finansowaniu fundusze pożyczkowe starają się kreować dobrą historię pożyczkową, tak istotną dla finansowania dalszego rozwoju MŚP przez system bankowy. Budowany w Polsce, wzorem krajów zachodnich, coraz silniejszy system funduszy pożyczkowych wspierający finansowo powstawanie i rozwój MŚP świadczy o zasadności i wzroście efektywności funkcjonowania zróżnicowanych systemów, metod i instrumentów finansowania MŚP. Wzmożone zainteresowanie działalnością pożyczkową, rozumianą jako działalność realizowaną przez instytucje pozarządowe o charakterze non-profit, których celem jest ułatwianie dostępu MŚP oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą do finansowania, umożliwia efektywne podejmowanie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. 

Więcej informacji na stronie Polskiego związku funduszy pożyczkowych.

Fundusze poręczeniowe

Celem funduszy poręczeniowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci np. kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie własnej firmy.

Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia zobowiązań finansowych dla przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 

Fundusz poręczeniowy nie jest stroną dostarczającą kapitału przedsiębiorcy, a jedynie gwarantującą spłatę powstałych zobowiązań. Fundusz poręczeniowy rekompensuje bankowi bądź funduszowi pożyczkowemu ewentualną stratę do wysokości, na jaką opiewa umowa poręczenia, pomniejszoną o ewentualną dokonaną wcześniej spłatę części rat kapitałowych kredytu. Od udzielonego poręczenia przedsiębiorca odprowadza prowizję, która wyrażona jest procentowo w stosunku do wysokości kwoty poręczenia.

W Polsce działa kilkadziesiąt funduszy poręczeniowych, które udzielają przedsiębiorcom poręczeń jako formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Prowadzą one usługi w zakresie poręczeń kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych. Większość z nich również funkcjonuje w ramach KSU. Funduszom poręczeniowym działającym w ramach tego systemu nadawane są ratingi, tzn. podlegają one ocenie wiarygodności kredytowej w perspektywie długo oraz krótkoterminowej. Jednocześnie warto zauważyć, że ponad 20-tu funduszy poręczeń kredytowych udziałowcem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

JEREMIE

JEREMIE jest programem wsparcia dla małych i średnich firm. Warto podkreślić, że są to nie tylko poręczenia, ale też niskooprocentowane kredyty i pożyczki. Kredyt otrzymany przy wsparciu JEREMIE powinny być skierowane na przede wszystkim na inwestycje w środki trwałe, modernizację czy informatyzację. Pamiętaj, że wsparcie nie może zostać wykorzystane na spłatę innych kredytów lub zobowiązań publiczno-prawnych czy na finansowanie działalności bieżącej firmy. Generalnie z inicjatywy JEREMIE mogą skorzystać firmy, które zatrudniają 1 do 250 pracowników, mają obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro, posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w województwie, w którym funkcjonuje JEREMIE, nieposiadaną wystarczających środków finansowych na realizację projektu, czy nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Informacje na temat JEREMIE a także odnośniki do placówek w poszczególnych województwach znajdziesz w artykule Dofinansowanie. Jeśli chcesz bliżej poznać możliwości preferencyjnego finansowania w ramach funduszy UE zajrzyj na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Preferencyjne finansowanie z UE

Jeśli poszukujesz środków na inwestycje, możesz skorzystać z oferty preferencyjnego finansowania w ramach szeregu programów Unii Europejskiej. Uruchamiana np. jest oferta pierwszych pośredników programów UE na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI.

Zob. też: Fundusze unijne dla firm

Wsparcie BGK

Dzięki działalności BGK firmy mogą również skorzystać z kredytu w banku komercyjnym udzielonego z gwarancją de minimis. Jest to rządowy program wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja może stanowić zabezpieczenie spłaty nawet 60% wartości kredytu (obrotowego lub inwestycyjnego). Na pozostałą część firma musi mieć inne zabezpieczenie. W razie kłopotów firmy ze spłatą, kwota objęta gwarancją zostanie spłacona przez Skarb Państwa. Pamiętaj jednak, że BGK będzie dążył do odzyskania poniesionych kosztów. W tym celu stosuje zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Warto jednocześnie pamiętać, że objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w danym banku procedurami. Firma posiadająca zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnia warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis to wtedy dany bank komercyjny podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego taką gwarancją.

Innym wsparciem jakie może otrzymać firma w ramach działań podjętych przez BGK, są gwarancje w ramach programu COSME. Umowa pozwoli na zaoferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG COSME), która zabezpieczy nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł, oferowane przez banki kredytujące.

Firmy realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także realizujące projekty infrastrukturalne mogą skorzystać z oferty rządowego programu: "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK". Poręczenia lub gwarancje są udzielane maksymalnie do 80% kwoty kredytu, a jego minimalna kwota nie może być niższa lub równa 3,5 mln zł, a maksymalna nie może być wyższa od równowartości w złotych 10 mln euro. Firma może liczyć, że poręczenie będzie obowiązywało od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące.
A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika