Składki

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Składki

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

Jak obliczyć podatek za 2008 r. według obowiązującej skali podatkowej?

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.  

Dochód za 2008 r. po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad do
  44.490 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44.490 zł 85.528 zł 7.866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł
85.528 zł   20.177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

Jeżeli dana osoba w 2008 roku nie zarobiła więcej niż 3.091 zł, to podatku nie płaci. Tyle wynosi bowiem kwota wolna od podatku. Wówczas otrzyma zwrot wpłaconych w ciągu roku zaliczk na podatek.

Jeśli natomiast w 2008 roku zarobiła więcej niż 3.091 zł, ale mniej niż 44.490 zł, to płaci 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 586 zł 85 gr (19% z kwoty wolnej od podatku - 3.015 zł).

W przypadku uzyskania dochodów wyższych niż 43.405 zł, ale niższych niż 85.528 zł, to podatek będzie wynosił 7.866 zł 25 gr plus 30% nadwyżki ponad 44.490 zł.

Jeżeli w 2008 roku ktoś zarobił więcej niż 85.528 zł, to jego podatek będzie wynosił 20.177 zł 65 gr plus 40% nadwyżki ponad 85.528 zł. 

Podatek wyliczamy, zaokrąglając podstawę opodatkowania do pełnych złotych. Zasadę taką wprowadza art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków podstawę opodatkowania stanowi połowa sumy dochodów małżonków. Podatek od tej kwoty mnoży się jednak x 2. Natomiast w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci podstawę opodatkowania stanowi połowa dochodów tych osób. Podatek od tej kwoty również mnoży się jednak x 2. 

Pamietaj, że:

 • Jeżeli podatnik albo jego małżonek rozlicza podatek dochodowy z działalności gospodarczej na formularzu PIT-36L (podatek liniowy 19%), wówczas nie przysługuje im prawo ani do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, ani do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Jak wypełnić część E zeznania rocznego?

 

Podstawą obliczenia podatku (poz. 106 formularza PIT-37) dla podatników rozliczających się:

 • indywidualnie - jest kwota z poz. 105 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),
 • wspólnie z małżonkiem - jest połowa kwoty z poz. 105 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - jest połowa kwoty z poz. 105 (po zaokrągleniu do pełnego złotego). 

Pamietaj, że:

 • Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Następnie, po ustaleniu podstawy opodatkowania, należy obliczyć podatek według skali podatkowej obowiązującej w 2007 r. (tabela wyżej) od podstawy z poz. 106.

Tak obliczony podatek, podatnicy rozliczający się:

 • indywidualnie - wpisują w poz. 107 zeznania,
 • wspólnie z małżonkiem - mnożą przez 2, a następnie wpisują w poz. 107 zeznania,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - mnożą przez 2, a następnie wpisują w poz. 107 zeznania. 

Pamietaj, że:

 • Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 101 należy wpisać zero ("0").  

Jakie kwoty trzeba doliczyć do podatku? 

 

Obowiązek wykazania i doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku wynika z postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poz. 108 wypełniają zatem podatnicy, którzy:

1.   skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym:

 • wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,
 • w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
 • otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 • wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
 • przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,
 • zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu

2.  w roku podatkowym otrzymali zwrot uprzednio:

 • zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • odliczonej wpłaty, na rzecz organizacji pożytku publicznego, o którą nastąpiło zmniejszenie podatku na podstawie art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 2007 rokiem,
 • zapłaconego za granicą i odliczonego podatku. 

W poz. 109 należy wykazać podatek obliczony według skali (poz. 107) powiększony o doliczenia do podatku (z poz. 108).

Co można odliczyć od podatku za 2008 r.?

Podatek obliczony według skali podatkowej pomniejsza się w zeznaniu podatkowym o różnego rodzaju ulgi (zob. Limity odliczeń PIT za 2008 rok). Skrótowo wskażemy (poszczególnym odliczeniom poświęcone są osobne artykuły), że za 2008 r. podatnik ma możliwość odliczenia od podatku następujących wydatków w podanej wysokości:

 1. składka na ubezpieczenie zdrowotne: zaledwie 7,75% podstawy wymiaru;
 2. wydatki na kontynuację systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach ulgi mieszkaniowej - w ramach tzw. praw nabytych sprzed 2002 r. (do czasu zakończenia umowy):
  • 30% wydatków, ale maksymalnie 11.340 zł - limit roczny;
  • za cały okres oszczędzania, wraz z odliczeniami w ramach dużej ulgi budowlanej - maksymalnie 35.910 zł;
 3. na zasadzie praw nabytych, jeśli umowa aktywizacyjna zosobą bezrobotną została zawarta przed 1 stycznia 2007 r. - wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby zatrudnionej w ramach ww. umowy w wysokości poniesionych wydatków na opłacenie z własnych środków składek. Według art. 27e ustawy odliczenie przysługiwało po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy. Odliczenie (w wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi poniesienie wydatków) przysługuje pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony oświadczeniem. Wydatki muszą być udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie. Jest to tzw. ulga na gosposie, na pomoc domową;
 4. nowa ulga na dzieci (ulga rodzinna) - w 1173,70 zł na każde dziecko (zob.: Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?).

Można ponadto odliczać niektóre zlikwidowane już, ale niezrealizowane ulgi (wydatki poczynione w latach ich obowiązywania, a nie obecnie, które jednak nie znalazły pokrycia w ubiegłorocznym podatku należnym) wykazane w zeznaniu za 2007 r. (np. ulga remontowa).

Podatek należny, po doliczeniach i odliczeniach (oprócz kwoty przeznaczonej na rzecz organizacji pożytku publicznego, którą odlicza się dopiero od podatku należnego) wpisuje się w poz.

120 zeznania PIT-37. Co istotne, ten podatek należny zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. I dopiero z tego podatku, wpisując w poz. 126 kwotę do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego (w terminie do końca kwietnia br.), możemy przeznaczyć tę kwotę na rzecz wybranej OPP. Przekaże ją naczelnik urzędu skarbowego. Zob.: Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

Więcej na temat rozliczenia PIT-37 w broszurze MF, Składanie zeznań PIT-37 za rok 2008 przez Internet

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1993 r., Nr 90, poz. 416, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r., Nr 137, poz. 926, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2001 r., Nr 134, poz. 1509, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 r., Nr 202, poz. 1956, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: