Archiwum

Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

Strona 1 z 2

Różnice kursowe występują wówczas, gdy wartość danej waluty obcej, wyrażona w złotych w dacie zaistnienia zdarzenia gospodarczego jest inna niż wartości tej waluty w dacie faktycznego uregulowania należności lub zobowiązania. Dla potrzeb rozliczenia zobowiązania mogą występować dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Jest to uzależnione od wahań kursu (w dół lub w górę) danej waluty wobec złotego.

Jak przelicza się przychody?

Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote w zasadzie według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania (np. dniem wystawienia faktury) i dniem faktycznego otrzymania (np. wpływ środków na rachunek bankowy) występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Jak przelicza się koszty?

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Co ciekawe, różnice związane ze spłatą kredytu powstałe na skutek zmiennych kursów obcej waluty między dniem otrzymania kredytu a dniem spłaty nie stanowią omawianych tu różnic kursowych. 

Różnice kursowe z tytułu różnych kursów walut, mogą więc być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów dopiero wówczas, gdy nastąpi faktyczna zapłata za nabyty towar lub usługę. Nadmienić jednak należy, że w odniesieniu do kosztów związanych z zakupem materiałów podstawowych bądź towarów handlowych mogą wystąpić różnice kursowe. W przypadku zakupu towarów dniem zaksięgowania nie jest dzień zapłaty za towar, ale dzień w którym towary te są ujmowane (księgowane) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W sytuacji kiedy dzień zarachowania wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych bądź materiałów podstawowych jest inny niż dzień zapłaty wystąpią różnice kursowe.

Ustawodawca nie definiuje pojęcia zapłaty, dlatego kierując się dyrektywami wykładni językowej należy ten termin rozumieć tak jak jest on rozumiany w języku potocznym. Przez zapłatę rozumiemy uiszczenie należności za coś; zapłacenie; zapłata w pieniądzach, w naturze. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje również pojęcia "poniesienie", stanowi tylko, że warunkiem uznania kosztu za koszt uzyskania przychodu jest jego poniesienie przez podatnika. Kierując się wykładnią językową i systemową za koszt poniesiony należy uznać koszt faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym (rozchód pieniężny).

Jak wyliczyć różnice kursowe?

Otrzymane przychody i poniesione koszty w walutach obcych przelicza się zatem na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu i dnia poniesienia kosztu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. W przypadku, gdy między dniem zarachowania przychodu lub kosztu a dniem faktycznego otrzymania przychodu lub zapłaty kosztu występują różne kursy walut, przychód lub koszt należy odpowiednio podwyższyć lub obniżyć o różnice wynikające z zastosowania kursu:

 • kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód,
 • sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt,
 • oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania przychodu lub kosztu.

Jaki kurs walut przyjąć?

Dla określenia kursu walut stosuje się kurs walut wynikający z tej tabeli kursów, która w momencie otrzymania przychodu lub zapłaty kosztu jest opublikowana i ogłoszona.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Maja

28.11.2010 8:36:5

Re: Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

kurs średni walut według NBP najszybciej można znaleść na stronie: kurswalutwnbp.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.6.2013

  Przychody i koszty w walutach obcych oraz różnice kursowe

  Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie w jaki sposób należy rozliczyć przychody wyrażone w walutach obcych w podatku dochodowym. W artykule wskażemy również jak należy rozliczyć koszty wyrażone (...)

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • 10.12.2011

  Czy składki na ubezpieczenie samochodu zawsze są kosztem podatkowym?

  Na ostateczną decyzję o zakupie tego czy innego samochodu wpływają już nie tylko jego dane techniczne, ale również możliwości podatkowe, jakie niesie za sobą jego zakup. Trudno bowiem znaleźć (...)

 • 25.2.2012

  Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

  Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • 5.12.2006

  Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

  1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na (...)