Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Z funduszy europejskich mogą uzyskać wsparcie także osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które z różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, są dostępne dla niego propozycje, które pozwolą mu wejść na rynek pracy. Ma szansę skorzystać z oferty działań wspierających i aktywizujących takich jak: szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, poradnictwo itp. Przede wszystkim może wziąć udział w projektach skierowanych do osób niepracujących lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie dla osób niepracujących

Wielu z nas ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Dzieje się tak z wielu powodów: braku doświadczenia, niewystarczających kwalifikacji czy nawet niechęci pracodawcy. Czasem może być tak, że chęci i starania okazują się niewystarczające. W takiej sytuacji potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Można je otrzymać z funduszy europejskich, w ramach których został przygotowany pakiet działań skierowanych do osób niepracujących.

Co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać? W pierwszej kolejności należy znaleźć projekt, w którym dana osoba będzie mogła wziąć udział.

Gdzie szukać projektów? Warto skontaktować się ze swoim powiatowym urzędem pracy (jeżeli jest się zarejestrowanym bezrobotnym) lub odwiedzić stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego. Przed zgłoszeniem trzeba zapoznać się z warunkami udziału w projekcie, aby wiedzieć, czy to projekt dla danej osoby, czy nie.

W przypadku problemów ze znalezieniem projektów, można skontaktować się również z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich. Jeśli ktoś zdecyduje się na udział w projekcie, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza jego sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. Będzie on zawierał kolejne kroki mające na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy. Będzie mógł skorzystać z wybranych form wsparcia, na przykład z: doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, szkoleń, staży i praktyk zawodowych u pracodawców.

Jednym z elementów pakietu są też środki na otwarcie swojej firmy. Jeżeli analiza predyspozycji danej osoby wykaże, że jest ona osobą przedsiębiorczą, jest spora szansa, że właśnie takie wsparcie zostanie jej zaproponowane. Co może wtedy dostać? Dotację na start jej biznesu (ponad 20 tys. zł), szkolenia i doradztwo, pomoc finansową i porady na pierwszym etapie działania jej firmy.

Udział w projekcie może oczywiście obejmować także inne działania wspomniane wyżej. Pomogą one w znalezieniu dobrej pracy.

Jeśli zatrudnienie znajdzie się w innej miejscowości, można liczyć na dodatkową pomoc, np. dofinansowanie kosztów dojazdu lub wsparcie finansowe na przeprowadzkę.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z jeszcze jednej formy – zatrudnienia pomagającego im asystenta.

Jeżeli zainteresowany ma mniej niż 30 lat, to będzie mógł skorzystać z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl).

A jeśli ukończyłjuż 30 lat? To możesz szukać wsparcia w programie regionalnym, który jest realizowany w danym województwie. Każdy program regionalny jest inny, warunki dofinansowania na założenie firmy mogą się różnić. Podstawowe zasady są jednak zawsze takie same.

Jeżeli zainteresowany ma więcej niż 30 lat i nie pracuje, możesz starać się o dotację na założenie firmy.

Szczególnym wsparciem objęte są osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Mogą to być osoby mające więcej niż 45 lat, z niepełnosprawnościami, mające niskie wykształcenie, niepracujące już od dłuższego czasu. To do nich w pierwszej kolejności kierowana jest pomoc m.in. w postaci środków na założenie własnej działalności gospodarczej.

Finansowanie tych form wsparcia przewiduje Program Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1, 1.2, 1.3, i Programy Regionalne.

Wsparcie osób w trudnej sytuacji

Bardzo ważnym polem działania funduszy europejskich jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, mająca na celu przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym należą m.in: osoby z niepełnosprawnościami; rodziny wielodzietne i mające pod opieką osoby zależne (np. starsze, z niepełnosprawnościami); osoby opuszczające zakłady karne; osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); społeczność romska; osoby korzystające z usług instytucji pomocy społecznej.

Jeśli ktoś otoczenia znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, warto poszukać projektów unijnych, które mogą pomóc. Takie projekty mogą być finansowane w szczególności w programie regionalnym jego województwa. Jeżeli projekt dotyczy osób opuszczających zakłady karne lub społeczności romskiej, to właściwy będzie z kolei Program Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl).

O realizację projektów mogą się starać różne instytucje w zależności od wymogów poszczególnych programów, np. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej itp. Projekty mogą obejmować m.in. działania doradcze i szkoleniowe, pomoc psychologiczną, wsparcie w znalezieniu pracy, naukę lepszego radzenia sobie w relacjach ze społeczeństwem, integrację i aktywizację.

Żeby wziąć w nich udział, zainteresowany musi zgłosić się np. do fundacji lub stowarzyszenia, która dostała środki unijne na realizację tego typu projektów. Z listą projektów, które zostały dofinansowane, można zapoznać się m.in. na stronie internetowej programu regionalnego danego województwa. Jego adres można znaleźć na portalu www. funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. W przypadku projektów z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, warto zajrzeć z kolei na stronę www.power.gov.pl. W obu przypadkach w szczególności warto zajrzeć do części „Poznaj projekty”. Szukając właściwego projektu, można skontaktować się także np. z ośrodkiem pomocy społecznej lub centrum pomocy rodzinie, które powinny mieć takie informacje. Pomocny może też być kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich, które pomogą znaleźć odpowiedni dla danej osoby projekt.

Finansowanie tych form wsparcia zapewniają Programy Regionalne i Program Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.7.

Usługi społeczne

Osoby będące w trudniejszej sytuacji często korzystają także z dodatkowych usług oferowanych przez różne instytucje społeczne. Fundusze europejskie umożliwiają rozwijanie tych usług, dzięki czemu z jednej strony więcej osób będzie mogło z nich korzystać, a z drugiej – podniesie się ich jakość i skuteczność.

Fundusze unijne finansują m.in.: zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich; rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, np. teleopiekę, pomoc sąsiedzką, samopomoc; działania wspierające opiekunów (np. szkolenia, zajęcia praktyczne, poradnictwo psychologiczne); działania na rzecz rozwoju mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym treningowych i wspieranych.

Dodatkowe źródła dofinansowania są przeznaczone na wsparcie instytucji pomagającym rodzinom, w szczególności tym zagrożonym dysfunkcjami. Wspierane jest tworzenie świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych oraz realizacja zajęć rozwijających najważniejsze kompetencje dzieci i młodzieży.

Jeśli ktoś korzysta z pomocy takiej instytucji (np. dziennego domu opieki, świetlicy środowiskowej itp.), to może upewnić się, czy planuje ona składać wnioski o dofinansowanie swoich usług. Jeżeli zainteresowany dopiero zaczyna poszukiwania takiego wsparcia, powinien zapytać w ośrodku pomocy społecznej lub w centrum pomocy rodzinie, jakie instytucje świadczą takie usługi. Z listą projektów, które zostały dofinansowane, można zapoznać się m.in. na stronie internetowej programu regionalnego danego województwa. Jego adres jest na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. Warto także przejrzeć projekty na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

Finansowanie tych projektów zapewniają Programy Regionalne.

Gdzie szukać informacji?

Jeśli zainteresowany ma wątpliwości albo nie może znaleźć informacji, która go interesuje, ma możliwość kontaktu z Punktami Informacyjnymi. Ich pracownicy pomagają w wyszukaniu niezbędnych informacji i sprawnie prowadzą przez proces poszukiwania finansowania projektu danej osoby.

Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika