Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce artystycznej?

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli publicznych artystycznych szkół i placówek oraz zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli są oczywiście zróżnicowane ze względu na na charakter szkoły i placówki, a także dziedzinę sztuki oczywiście.

Szkoły muzyczne

Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w wyższej szkole muzycznej na kierunku (specjalności):

 1. zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 2. dającym niezbędną wiedzę merytoryczną z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

Nadto w sposób odrębny zostały sformułowane wymagane kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych poszczególnych przedmiotów, i tak kwalifikacje do nauczania takich przedmiotów jak:

 1. historia muzyki z literaturą muzyczną,
 2. literatura muzyczna,
 3. formy muzyczne,
 4. audycje muzyczne,
 5. zasady muzyki

posiadają także osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku muzykologia w innej niż wyższa szkoła muzyczna szkole wyższej oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia i w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osób, o których mowa powyżej posiadają również osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych w wyższej szkole muzycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje do nauczania w policealnych szkołach muzycznych posiadają również osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w innej niż wyższa szkoła muzyczna wyższej szkole artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Szkoły plastyczne

Kwalifikacje do nauczania w szkołach plastycznych i policealnych szkołach plastycznych posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia:

 1. studiów magisterskich w wyższej szkole plastycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 2. studiów magisterskich w wyższej szkole plastycznej na innym niż wymieniony w pkt 1 kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
 3. studiów magisterskich w innej niż wyższa szkoła artystyczna szkole wyższej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołach, o których była mowa wyżej posiada również osoba legitymująca się:

 1. świadectwem dojrzałości i dyplomem ukończenia szkoły policealnej w zakresie odpowiedniego kierunku (specjalności), co najmniej dwuletnim stażem pracy lub tytułem robotnika (pracownika) wykwalifikowanego w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 2. świadectwem dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej w zakresie odpowiedniego kierunku (specjalności), co najmniej dwuletnim stażem pracy lub tytułem robotnika (pracownika) wykwalifikowanego w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 3. tytułem mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Szkoły baletowe

Kwalifikacje do nauczania w szkołach baletowych, z zastrzeżeniem o którym niżej, posiadają osoby, które uzyskały zawód tancerza oraz legitymują się dyplomem ukończenia:

 1. studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 2. studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
 3. studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzycznych, przewidzianych jako obowiązkowe w ramowym planie nauczania, oraz do realizacji akompaniamentu w szkołach baletowych posiadają osoby z wykształceniem muzycznym, wymienione w punkcie 1.

Placówki kształcenia artystycznego

Kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć w placówkach kształcenia artystycznego posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia:

 1. studiów magisterskich w wyższej szkole artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 2. studiów magisterskich w wyższej szkole artystycznej na innym niż wymieniony w pkt 1 kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
 3. studiów magisterskich w innej niż wyższa szkoła artystyczna szkole wyższej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 4. studiów wyższych zawodowych w wyższej szkole artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 5. szkoły artystycznej w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, świadectwem dojrzałości oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje do nauczania w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego posiadają również osoby mające przygotowanie pedagogiczne i które - z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć - uzyskały tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, stopień naukowy doktora lub kwalifikacje I stopnia, lub ukończyły studia podyplomowe.

Sztuka cyrkowa

Kwalifikacje do nauczania w szkole sztuki cyrkowej posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia:

 1. studiów magisterskich w wyższej szkole wychowania fizycznego na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 2. studiów magisterskich w wyższej szkole wychowania fizycznego na innym niż wymieniony w pkt 1 kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają stopień naukowy doktora lub ukończyły studia podyplomowe albo inne prowadzone przez wyższą szkołę wychowania fizycznego z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć lub posiadają znaczący dorobek z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
 3. studiów wyższych zawodowych w wyższej szkole wychowania fizycznego na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 4. policealnego studium cyrkowego, świadectwem dojrzałości oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Pomaturalne szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury

Kwalifikacje do nauczania w pomaturalnych szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury, z zastrzeżeniem o którym niżej, posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia:

 1. studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym,
 2. studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Pamiętaj, że:

 • Oceny dorobku z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek dyrektora szkoły artystycznej lub placówki kształcenia artystycznego, a w odniesieniu do dyrektora szkoły artystycznej lub placówki kształcenia artystycznego - na wniosek dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru,
 • Do dnia 31 sierpnia 2006 r. kwalifikacje do nauczania praktycznych przedmiotów artystycznych w szkołach baletowych posiadają także osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości szkoły baletowej oraz przygotowaniem pedagogicznym, mające wybitne osiągnięcia artystyczne oraz co najmniej pięcioletni staż pracy scenicznej w charakterze solisty baletu.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie ministra kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz. U. 2002 r., Nr 14, poz. 135),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika