Jakie przychody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Przychody nie podlegające opodatkowaniu.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Jednakże nie wszystkie rodzaje przychodów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisy przewidują pewne rodzaje przychodów, do których nie stosuje się przepisów ustawy a są nimi:

 • przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
 • przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
 •  przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym
 •  świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Jakie przychody zaliczają się do przychodów z działalności rolniczej?

Ustawa zawiera precyzyjną i rozbudowaną definicję działalności rolniczej. Wszelkie przychody uzyskane z działalności mieszczącej się w tej definicji będą stanowić przychody z działalności rolniczej.

Działalnością rolniczą, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 • miesiąc - w przypadku roślin,
 • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt,

licząc od dnia nabycia.

Jakie przychody zaliczają się do działów specjalnych produkcji rolnej?

Podobnie jak w powyższym przypadku, ustawa przewiduje precyzyjną definicję pojęcia. Przychody mieszczące się w zakresie definicji stanowią odrębne źródło przychodu i w odróżnieniu od przychodów z działalności rolniczej podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Uprawa, hodowla i chów muszą jednak przekraczać rozmiary określone przepisami, a jeżeli nie przekraczają - stanowią działalność rolniczą i co za tym idzie nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzyjnie opisane rozmiary są zawarte w załączniku nr 2 do ustawy: Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Przykładami działów specjalnych produkcji rolnej mogą być:

 • uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 metrów kwadratowych,
 • hodowla kotów rasowych poza gospodarstwem rolnym,
 • prowadzenie pasieki powyżej 80 rodzin.

Co stanowi przychody z gospodarki leśnej?

Ustawodawca odsyła podatników w tym przypadku do ustawy o lasach, gdzie zdefiniowane jest kluczowe pojęcie. Gospodarką leśną jest działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Wszelkie przychody uzyskane w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej stanowią przychody z gospodarki leśnej. Przychody te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warto też zauważyć, iż przychody te nie są w ogóle opodatkowane żadnym podatkiem, gdyż podstawą opodatkowania podatkiem leśnym jest liczba hektarów przeliczeniowych a nie przychody z gospodarki leśnej.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegały również przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, jednakże ustawa ta z dniem 15 stycznia 2004 r. utraciła moc. W chwili obecnej problematykę tą reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.) i przychody określone w tej ustawie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jakie przychody podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
 • darowizny, polecenia darczyńcy;
 • zasiedzenia,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
 • nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Jakie czynności nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy?

Ustawodawca nie określił precyzyjnie jakie czynności należy uznać, za czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w konsekwencji aby ustalić, zakres tego pojęcia należy odnieść się do orzeczeń sądów oraz poglądów prezentowanych w doktrynie.

Do czynności takich zalicza się przede wszystkim czynności zakazane przez prawo, ponadto zaliczana jest tutaj również prostytucja (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2000 r. I SA/Gd 1011/99).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 22 marca 1993 r. KS 4-033-19/93) do czynności takich zaliczyć należy również sprzedaż nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego.

Nie należą tutaj natomiast czynności wykonywane bez wymaganego przez prawo zezwolenia lub koncesji (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  19 lipca 1973 r.  VI KZP 13/73 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie w wyroku z dnia 30 stycznia 2004 r. III SA 1196/2002).

 

Przychody armatora opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym 

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają armatorzy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100 GT każdy, w zakresie:

  1)   transportu ładunków lub pasażerów,

  2)   holowania pełnomorskiego, pod warunkiem że co najmniej 50 % przychodów z działalności faktycznie wykonywanej w ciągu roku przez holownik stanowią przychody uzyskane z usługi holowania innego niż holowanie do portu i z portu oraz w granicach portu,

  3)   ratownictwa pełnomorskiego,

  4)   pogłębiania, pod warunkiem że co najmniej 50 % przychodów z całości działalności faktycznie wykonywanej w ciągu roku przez pogłębiarkę stanowią przychody z transportu wydobytych materiałów na pełnym morzu.

Ponadto, opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega również następująca działalność armatora, jeżeli jest ona związana ze świadczeniem usług wymienionych powyżej:

  1)   dzierżawa i użytkowanie kontenerów,

  2)   prowadzenie działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej,

  3)   prowadzenie terminali pasażerskich,

  4)   sprzedaż towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku,

  5)   prowadzenie działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego,

  6)   dowóz lądowy i morski ładunków lub pasażerów,

  7)   przewóz ładunków lub pasażerów w transporcie multimodalnym,

  8)   zarząd nad statkami,

  9)   świadczenie usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług agencji zatrudniania, związanych z załogą statku,

10)  działalność polegająca na wynajmie, dzierżawie lub wyczarterowaniu statku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 361 ze zm.)
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Tekst jedn. Dz. U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. 2006 r. Nr 183 poz. 1353 ze zm.)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika