Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

Od czego należy płacić podatek leśny?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku?

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu, tj. np. dzierżawca (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a kiedy wygasa? 

 

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jakie obowiązki mają podatnicy podatku leśnego?

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym, podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym.

W gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie powyższych dokumentów przez Internet.

Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku leśnego. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Ile wynoszą stawki podatku leśnego?

 

Stawki podatku wynoszą:

 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może swoją uchwałą obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze swej gminy.

W jakich terminach i w jaki sposób należy opłacać podatek leśny?

 

Płatności tego podatku:

 • osoby fizyczne muszą dokonywać w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej muszą dokonywać za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek uiszcza się przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - można płacić gotówką (jeśli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Sylwia 2019-03-04 14:52:31

  Babcia jest współwłaścicielką kilku gruntów leśnych i sumiennie płaci podatek. Ma udziały w lasach 1/36, 1/16, 1 / 2 itp. Problem zaczął pojawiać się, kiedy z gminy zaczęły przychodzić pisma i upomnienia, że podatek z lasu nie jest opłacony w całości, a pracownicy gminni nakazują by to babcia go opłaciła, a należność sama ściągnęła od innych współwłaścicieli, którzy nie płacą. I tu zaczyna się problem, bo większość tych osób już nie żyje, rodziny nie robią spraw spadkowych, majątek przeszedł już niekiedy na wnuki czy prawnuki, których nie znamy, a panie z gminy wysyłają upomnienia tylko babci, bo mają jej adres i wiedzą, że tylko ona płaci. W tym momencie należałoby zmienić prawo współwłasności lub upomnieć urzędników o rzetelne przekazywanie nakazów płatniczych wszystkim współwłaścicielom, a nie tylko jednej osobie, która ten podatek płaci. Babcia ma 83 lata i małą emeryturę rolniczą, straszy się konsekwencjami prawnymi, tylko za to, że jako jedna płaci podatek za las. Czy można jakoś bronić się przed tą niesprawiedliwością??

 • Andrzej 2016-01-11 19:06:47

  Jestem współwłaścicielem lasu z jedną osobą fizyczną i jedną osobą prawną(Nadleśnictwo). Moja część to 0,14ha. Czy Gmina przysyłając DL-1 do wypełnienia i odesłania postępuje słusznie? Podatek do zapłaty wg deklaracji wynosi 6zł. Koszt wysyłki wyniósł 6,10zł. + moje 6,10zł. daje razem 12,20zł. Nie licząc kopert i straconego czasu. Gdzie tu logika? Czy w tym przypadku dotyczy mnie przepis Art.6 ust.3a Ustawy o podatku leśnym, obowiązujący od 1 stycznia 2016r.?

 • twardy 2014-02-26 20:13:49

  Czyli około 41 zł ale kwartalnie czy na rok.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika