Kto w świetle prawa ma status małego a kto średniego przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Warunkiem uznania jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej za przedsiębiorcę jest posiadanie przez nią zdolności prawnej – czyli zdolności bycia podmiotem określonych praw i obowiązków. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zatem ustawodawca nie przyznał spółce cywilnej statusu przedsiębiorcy, lecz poszczególnym wspólnikom.

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Zatem status przedsiębiorcy jest uzależniony od liczby zatrudnianych pracowników oraz wartości obrotu netto w takim przedsiębiorstwie. Dane te należy ustalić z okresu dwóch ostatnich lat obrotowych. W odniesieniu do kwot wyrażonych w EURO obowiązuje reguła interpretacyjna, że tak wyrażone w euro wielkości, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Wyznacznikiem zatrudnienia jest ilość pełnych etatów po ich dodaniu wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze godzinowym. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

W jaki sposób ustawodawca stwarza warunki rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorców?

Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w celu tworzenia korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. W szczególny sposób wsparcie organów administracji publicznej ma dotyczyć mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Państwo ma obowiązek stwarzać, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez:

 1. inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych;

 2. wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych;

 3. wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne;

 4. ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa;

 5. wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców;

 6. promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi.

Regulacje unijne

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje nowa rekomendacja Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 r. (Nr 2003/361/EC) regulująca definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Celem zmian dokonanych przez Komisję jest chęć znaczącego rozszerzenia kręgu przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać z unijnej pomocy publicznej. Co warte uwagi, rekomendacja jednoznacznie wskazuje, że definicje w niej zawarte dotyczą wszelkich form pomocy publicznej, a więc ma ona charakter nadrzędny w stosunku do szczególnych regulacji.

Pamiętaj, że:

 • Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

 • Status przedsiębiorcy jest uzależniony od liczby zatrudnianych pracowników oraz wartości obrotu netto w takim przedsiębiorstwie.

 • Dane te należy ustalić z okresu dwóch ostatnich lat obrotowych.

 • Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w celu tworzenia korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

 • Państwo ma obowiązek stwarzać, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1807 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Katarzyna 2019-02-16 11:51:22

  Moje obroty netto i zatrudnione osoby wskazują na mikroprzedsiębiorcę, czy muszę mieć dokumenty potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika