Kto zapłaci podatek od produkcji okrętowej?

Podatek od produkcji okrętowej jest zryczałtowaną formą opodatkowania podatkiem dochodowym w zakresie działalności polegającej na budowie lub przebudowie statków.

Co podlega opodatkowaniu?

Przychody z budowy lub przebudowy statków.

Porady prawne

Kto musi płacić podatek?

Przedsiębiorca okrętowy, za którego uważa się:

  • osobę fizyczną, osobę prawną lub spółkę komandytowo-akcyjną, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

– prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Z chwilą wydania statku lub wykonania usługi, nie później niż w dniu:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania płatności w całości.

Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego: dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku, a w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej  - dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi przychód należny.

Stawka podatku

Zryczałtowany podatek wynosi 1% podstawy opodatkowania.

Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Podatek rozliczany jest za okresy miesięczne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Zeznanie (PWS-2) za dany rok podatkowy składa się do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Wybór formy opodatkowania

Wybór tej formy opodatkowania następuje przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia (PWS-1).

W przypadku przedsiębiorców okrętowych będących wspólnikami spółek cywilnych, jawnych lub komandytowych omawiane oświadczenie obwiązani są złożyć wszyscy wspólnicy danej spółki.

Oświadczenie składa się do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, który ma być objęty tą formą opodatkowania.

Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe. 

Wyboru opodatkowania tym podatkiem można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności zryczałtowanego podatku z rynkiem wewnętrznym. Program pomocowy pn. „Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w przemyśle okrętowym" został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską w dniu 8 grudnia 2016 r. Procedura uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej nie została jeszcze zakończona. 

Jakie są właściwe organy podatkowe?

Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika