Mieszkanie dla młodych - nowy program od 2014 roku

Program „Mieszkanie dla młodych” zastąpił program „Rodzina na swoim”, który wygasł z końcem 2012 r. Dzięki nowej ustawie z pomocy państwa skorzystać będą mogli nie tylko małżonkowie, ale także osoby samotne i samotnie wychowujące dzieci. Program będzie obowiązywać przez 5 lat, do 2018 r., a składanie wniosków o dofinansowanie stanie się możliwe już od 1 stycznia 2014 r.

Dofinansowanie z budżetu państwa można uzyskać w związku z nabyciem nowego mieszkania, przy czym pod pojęciem mieszkania ustawa rozumie także dom jednorodzinny. Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest zaciągnięcie na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Pomocy nie otrzymają młode osoby kupujące mieszkanie lub dom jednorodzinny na rynku wtórnym.

Udzielenie dofinansowania ustawa uzależnia od następujących warunków:

 1. złożenie wniosku musi nastąpić nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym nabywca mieszkania ukończył 35 lat,
 2. do dnia nabycia mieszkania nabywca nie był:
 •  
  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeśli nabywcami mieszkania są małżonkowie, warunek dotyczący wieku 35 lat musi spełnić młodsze z nich, każde musi jednak spełnić warunek zawarty w punkcie drugim (przykładowo, żadne z małżonków nie może być właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu jednorodzinnego).

Uzyskanie dofinansowania zależeć będzie od tego, czy nabywane mieszkanie:

 • służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy,
 • zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę,
 • powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać odpowiednio:
  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki przewidziane w ustawie;
 • cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie;
 • mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Finansowego wsparcia udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek nabywcy, który będzie można złożyć od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r. za pośrednictwem instytucji kredytującej, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Warunkiem udzielenia dofinansowania z budżetu państwa jest udzielenie kredytu przez instytucję kredytującą:

 • wyłącznie na zakup mieszkania
 • w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania
 • w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;
 • na okres co najmniej 15 lat;
 • na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

Dofinansowanie wyniesie 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz powierzchni użytkowej mieszkania. Dofinansowaniem objęta będzie powierzchnia użytkowa nie większa niż 50 m2.

Możliwe jest jednak uzyskanie wyższego dofinansowania, wynoszącego 15% kwoty wyliczonej zgodnie z powyższymi zasadami. Będzie to możliwe, jeżeli nabywca w chwili złożenia wniosku wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione:

 • małoletnie dziecko
 • dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • uczące się dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia.

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego, jednorazowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Uzyskanie takiego wsparcia jest możliwe z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka przez nabywcę mieszkania. Warunkiem jest, aby zdarzenie to miało miejsce w ciągu 5 lat od zawarcia umowy nabycia nieruchomości.

Spłata części kredytu przysługuje w wysokości 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, stanowiącego podstawę dla określenia wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego, oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania, jednakże nie większej niż 50 m2.

Wniosek o spłatę części kredytu nabywca powinien złożyć do Baku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem instytucji kredytującej, w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka. 

 e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • olka 2015-12-15 22:25:42

  ciekawe jak to się będzie miało do kredytów. zmienią sie pewnie warunki, czy będą jeszcze lepsze? ja brałam w PKO BP własny kąt i oferuje b. dobre warunki zresztą, dostał statuetkę Złoty Bankier 2012 w IV edycji konkursu organizowanego przez Bankier.pl


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika