Koncesje i zezwolenia

Ochrona środowiska

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców.

Jaki dokument potwierdzający prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego ma na myśli ustawodawca? 

Dokument ma jednoznacznie określać, czy w momencie zakupu podmiot jest pośrednikiem w handlu paliwami stałymi. Przepis art. 6b. ust. 1 pkt 2 celowo pozostawia katalog otwarty dokumentów, aby nie zamknąć żadnej z możliwości.

Czy pośrednik lub podmiot posiadający instalacje powyżej 1 MW mocy może kupić paliwo stałe z przeznaczeniem o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy i otrzymać świadectwo jakości?

Ustawa tworzy mechanizm służący kontrolowaniu jakości paliw stałych sprzedawanych podmiotom z sektora komunalno-bytowego.

Paliwa „przeznaczone” do sektora komunalno-bytowego mają spełniać wymagania jakościowe ww. ustawy i rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, jednak ustawa nie narzuca, że finalnie mogą być użytkowane tylko i wyłącznie w tym sektorze.

Art. 6b. 1 będzie miał zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy podmiot nabywający będzie chciał zakupić paliwo stałe niespełniające wymagań jakościowych, z przeznaczeniem innym niż dalsze wprowadzenie do obrotu dla gospodarstw domowych lub instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW np. zasiarczone miały dla przemysłu cementowego lub zakup miałów o niskiej kaloryczności przez pośrednika celem dalszej dystrybucji dla zakładów przemysłowych. Oznacza to, że producent (pośrednik) może sprzedać paliwo podmiotom korzystającym z instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW lub pośrednikom na dwa sposoby:
 1. sprzedaż paliwa spełniające wymagania ustawy i rozporządzenia jakościowego, przekazując świadectwo jakości - ponieważ każdy podmiot może kupić paliwo spełniające wymagania jakościowe (przeznaczone do sektora komunalno-bytowego), lub
 2. sprzedaż paliwa bez przekazywania świadectwa, żądając od kupującego dokumentów wymienionych w art. 6b. 1. ustawy - ponieważ ustawa dopuszcza dwa wyjątki sprzedaży paliwa niespełniającego wymagań jakościowych.

Czy każdy klient powinien otrzymać świadectwo jakości o innym(kolejnym) numerze? Czy może świadectwo ma być wystawione na daną partię towaru, posiadać swój numer, a klient otrzymuje kopię świadectwa za zgodność z oryginałem o tym samym numerze?

Przedsiębiorca w momencie sprzedaży paliwa stałego, które przeznaczone jest do gospodarstw domowych, wystawia świadectwo jakości paliwa stałego z indywidualnym numerem. Kopia tego świadectwa, poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.

Przykładowo przedsiębiorca posiada w ofercie partię 100 ton paliwa o tej samej jakości. Sprzedając 10 klientom paliwo stałe, zobowiązany jest do wystawia 10 świadectw o różnych numerach.

Czy na świadectwie możemy używać nazwy towaru „węgiel kamienny”, czy musimy używać nazw konkretnych sortymentów węgla?

W pkt. 4 świadectwa jakości paliwa stałego powinien zostać wpisany rodzaj paliwa, który jednoznacznie wskaże jedną z  9 grup produktów paliw stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Np: Koks - paliwo stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego, węgiel kamienny - sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm, węgiel kamienny - kostka itd.

Czy świadectwo jakości musi być generowane jako odrębny dokument, czy wystarczy, jeśli będzie zawierało rubryki zgodne  z wymaganiami na dokumencie dostawy?

Świadectwo jakości paliw stałych powinno być generowane jako osobny dokument (strona). Ma to na celu zapewnienie jednolitości i czytelności stosowanego wzoru świadectwa, dzięki czemu kupujący będzie mógł w przystępny sposób porównać paliwa stałe pochodzące od różnych producentów. Dopuszczalny jest wydruk gdzie na jednej stronie będzie znajdowało się świadectwo a na drugiej faktura (dokument dostawy). Format świadectwa ma zapewnić jego czytelność.

We wzorze świadectwa jakości znajdują się parametry, które powinno spełniać określone paliwo stałe, jednakże w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych znajduje się parametr "Zawartość siarki całkowitej", którego nie ma we wzorze świadectwa jakości. Czy zostanie on dodany do wzoru świadectwa jakości, jeżeli tak, to kiedy?  Czy można ten parametr dopisać do świadectwa?

W świadectwie jakości paliw stałych powinny zostać wskazane wartości parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Dla przykładu ekogroszek (tabela nr 4, ww. rozporządzenia) powinien zostać scharakteryzowany za pomocą następujących parametrów: zawartość popiołu, wartość opałowa, zdolność spiekania, wymiar ziarna, zawartość podziarna, zawartość nadziarna, zawartość wilgoci całkowitej. W świadectwie nie podaje się parametru siarki (nie można tego parametru dopisać). Natomiast antracyt (tabela nr 7) powinien zostać scharakteryzowany za pomocą następujących parametrów: zawartość popiołu, zawartość części lotnych, wartość opałowa, zdolność spiekania, zawartość wilgoci całkowitej.

Dotychczas nie obowiązywały żadne przepisy, które regulowałyby kwestię jakości paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego. Ministerstwo Energii dokona oceny funkcjonowania wprowadzonych przepisów i zaproponuje stosowne zmiany jeżeli będzie to konieczne.

Co zrobić z węglem, który leży na składzie, do którego jest certyfikat wydany z kopalni tylko z czteroma parametrami?

W świadectwie jakości paliw stałych powinny zostać wskazane wartości parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Dla przykładu ekogroszek (tabela nr 4, ww. rozporządzenia) powinien zostać scharakteryzowany za pomocą następujących parametrów: zawartość popiołu, wartość opałowa, zdolność spiekania, wymiar ziarna, zawartość podziarna, zawartość nadziarna, zawartość wilgoci całkowitej. W świadectwie nie podaje się parametru siarki. Natomiast antracyt (tabela nr 7) powinien zostać scharakteryzowany za pomocą następujących parametrów: zawartość popiołu, zawartość części lotnych, wartość opałowa, zdolność spiekania, zawartość wilgoci całkowitej.

Na jakiej podstawie osoba prowadząca skład węglowy ma wystawiać świadectwo jakości paliw osobie, której ten towar został sprzedany (w detalu)? Czy są to dane które powinna otrzymać z chwilą zakupu węgla i innych wyrobów od producentów i pośredników, czy też powinna sama uzyskać je we własnym zakresie , a jeśli tak to w jaki sposób?

W przypadku pośredników (dilerów), którzy mieszają lub konfekcjonują paliwo stałe objęte kontrolą na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, powinny zostać wykonane badania jakości paliwa stałego, jednak nie ma takiego obowiązku.

Jeżeli pośrednik sprzedaje paliwo stałe bez dokonywania zmian jego jakości, także wystawia świadectwo jakości, może jednak posiłkować się kopią świadectwa wystawionego przez producenta paliwa przy wskazywaniu wartości parametrów.

Ww. ustawa wprowadza obowiązek przechowywania świadectwa przez okres 2 lat, licząc od dnia jego wystawienia oraz obowiązek przechowywania kopii zaświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 6b. 1. ustawy, tj.: zaświadczeń dot. instalacji spalania oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego.

Czy na wydawanej kopii świadectwa jakości paliw należy wpisywać obok numeru tego świadectwa, dodatkowo nr wystawianej danemu klientowi faktury lub paragonu, tak aby można było zidentyfikować sprzedaż danego węgla z wydanym świadectwem, czy też wystarczy wręczyć klientowi kopię świadectwa bez potwierdzenia przez klienta otrzymania tego świadectwa?

Nie ma obowiązku wpisywania innych informacji i danych niż te określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie świadectw jakości paliw stałych. Nie ma również obowiązku potwierdzenia  przez klienta otrzymania tego świadectwa.

Co z klientami, którzy codziennie kupują jeden worek tego samego węgla (20 kg)? Czy codziennie powinni otrzymać kopię świadectwa jakości węgla?

Tak, przy każdym zakupie powinno zostać przekazane świadectwo.

Jak sprzedający ma zweryfikować cel zakupu węgla przez kupującego będącego przedsiębiorcą? Tj. jak ma zweryfikować instalację spalania posiadaną przez kupującego przedsiębiorcę? Czy sprzedający powinien żądać oświadczenia od takiego przedsiębiorcy, że jego instalacja spalania jest o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW?

Ustawa tworzy mechanizm służący kontrolowaniu jakości paliw stałych sprzedawanych podmiotom z sektora komunalno-bytowego. Nie ma obowiązku żądania oświadczenia od przedsiębiorcy, który posiada instalacje o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW. Sprzedaż odbywa się z przekazaniem świadectwa.

W przypadku sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem innym niż sektor komunalno-bytowy istnieje obowiązek uzyskania dokumentów o których mowa w art. 6b. ust. 1 pkt 1 i 2.

Czy świadectwo jakości określone we wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych podlega wypełnieniu przez przedsiębiorcę wyłącznie w polach od l do 5, 7, 10 i 11, tj. z pominięciem obszaru oznaczonego kolorem szarym?

W świadectwie jakości paliw stałych w polu 8 powinny zostać wskazane wartości minimalne i maksymalne parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Dla przykładu ekogroszek (tabela nr 4, ww. rozporządzenia) powinien zostać scharakteryzowany za pomocą następujących parametrów: zawartość popiołu, wartość opałowa, zdolność spiekania, wymiar ziarna, zawartość podziarna, zawartość nadziarna, zawartość wilgoci całkowitej. W świadectwie nie podaje się parametru siarki. Natomiast antracyt (tabela nr 7) powinien zostać scharakteryzowany za pomocą następujących parametrów: zawartość popiołu, zawartość części lotnych, wartość opałowa, zdolność spiekania, zawartość wilgoci całkowitej.

Czy treść zawarta w pouczeniu 1) pod wzorem świadectwa jakości paliw stałych oznacza, że dopuszczalne jest wskazanie przez przedsiębiorcę w polu 7 minimalnych lub maksymalnych wartości parametrów paliwa stałego (np. od ...... do ....)?

Wskazanie wartości powinno odbyć się przez podanie przedziału jednostronnie domkniętego np.:

Wartość Opałowa min. 30MJ/kg,

Popiół max 4%

Czy treść po przecinku w pouczeniu 1) pod wskazanym w pytaniu drugim wzorem świadectwa jakości paliw stałych oznacza (jest wyrazem intencji Ministra), że przedstawienie (wskazanie) przez przedsiębiorcę wartości parametrów dla paliwa stałego może być wyrażona wartościami odpowiednio pomniejszonymi albo powiększonymi o wielkość dopuszczalnych odchyleń, co może doprowadzić do tego, że wartości wskazane przez przedsiębiorcę będą poza minimalną albo maksymalną granicą wartości dopuszczalnych, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw stałych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1890)?

Przedsiębiorca ma wskazać wartości paliwa stałego jakie sprzedaję. Odchylenia są stosowane przez Inspekcję Handlową w trakcie kontroli.

Czy przedsiębiorca ma prawo do oznaczenia w swoim magazynie, która partia paliwa stałego spełnia wymogi ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie  ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1654) i nadaje się do wprowadzenia do obrotu lub nie spełnia wymogów, nie nadaje się do wprowadzenia do obrotu? Ustawa nie narzuca w tej kwestii żadnych obowiązków.

W jakiej formie ma być przekazywane to świadectwo jakości podmiotom, które nabywają paliwo stałe? Czy w formie papierowej czy tez można przesyłać w formie elektronicznej (skan)?

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 427, z późn. zm.) nie wskazuje formy przekazywanego świadectwa jakości paliw stałych. Świadectwo można wystawić w formie pisemnej lub elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną musi odbyć się w sposób, który zapewni, że odbiorca mógł zapoznać się z jego treścią, co nie zawsze jest osiągalne za pomocą poczty elektronicznej.

Świadectwo w formie papierowej (wydruk uwierzytelniony - w przypadku świadectwa z podpisem elektronicznym) powinno zostać przekazane klientowi wraz z zakupionym towarem.

Przykłady świadectw jakości paliw stałych:

ME_DGA swiadectwo_Przykład_1_antracyt.pdf

ME_DGA swiadectwo_Przykład_2_orzech.pdf

ME_DGA swiadectwo_Przykład_3_ekogroszek.pdf

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 427, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw stałych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1890);
 • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1654);
 • rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie świadectw jakości paliw stałych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1892).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Janek

20.3.2019 8:15:6

Re: Monitorowanie jakości paliw stałych

Świadectwa Jakości Paliw stałych dostępne są w Drukarni Druczki.eu Można zamówić już uzupełnione poszczególne pola wraz z danymi firmy https://druczki.eu/swiadectwo-jakosci-paliw-stalych.html


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.7.2018

  Zmiany w monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

  Nowelizacja wprowadza przepisy umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów (...)

 • 16.8.2018

  Jak eliminowany będzie z rynku podrabiany węgiel?

  Nowe rozwiązania mają pomóc w wyeliminowaniu z rynku najgorszej jakości paliw, odpowiadających za powstawanie smogu. Normy będą obowiązywały paliwa spalane w gospodarstwach domowych, (...)

 • 16.3.2018

  Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

  Ministerstwo Energii przygotowało pakiet rozwiązań prawnych regulujących jakość węgla kierowanego na rynek komunalny. Nowe regulacje wyznaczają odpowiednie standardy jakości dla paliw stałych (...)

 • 12.10.2018

  Kontrola jakości paliw stałych w walce ze smogiem

  Eliminacja z rynku paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych jest głównym celem wydanych przez Ministra Energii rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania (...)

 • 3.10.2018

  Co dalej z polskim węglem?

  Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku. Z kolei ustawa o jakości paliw ma ograniczyć smog i napływ (...)