Kto może uzyskać bon energetyczny?

Od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Zakłada ona ograniczenie wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku dla osób z niższym dochodem, które będą mogły skorzystać z bonu energetycznego. Ponadto cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh.

Porady prawne

Bon energetyczny - czyli co?

Wymieniona ustawa przewiduje wprowadzenie na drugą połowę 2024 r. bonu energetycznego, czyli wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium
dochodowego.

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą 2 progi dochodowe:

 • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • 400 zł dla 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (ok. 5% gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, iż gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Podwyższonym wsparciem zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) o ile źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności
budynków.

Bon energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała będzie kwoty, o których mowa powyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana.

Terminy i zasady składania wniosków

Wniosek dotyczący bonu energetycznego trzeba będzie złożyć do gminy w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. bądź na początku 2025 r.

Teraz nie ma więc potrzeby składania jakichkolwiek wniosków. Każdy zainteresowany bonem energetycznym dopiero od 1 sierpnia 2024 r. będzie mógł złożyć wniosek do urzędu gminy czy ośrodka pomocy społecznej w tej sprawie.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć odpowiednio wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wypłata bonu

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma rozpatrzyć wnioski o wypłatę bonu energetycznego w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wydania decyzji administracyjnej wymagać będzie zaś:

 1. odmowa przyznania bonu energetycznego;
 2. korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
 3. uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;
 4. rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Bon energetyczny wypłacają gminy. Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Zob. też: Ograniczenia cen energii z podpisem Prezydenta

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika