Obowiązki płatnika składek w razie niedopłaty składek lub opóźnionej zapłaty

Jakie obowiązki ma płatnik składek?

Płatnik składek powinien, za siebie oraz za zatrudnione osoby:

 • obliczać,
 • rozliczać (przesyłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne) oraz
 • opłacać należne składki za każdy miesiąc rozliczeniowy w następujących terminach:
  • do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

Jeśli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jakie odsetki dla wpłat po terminie lub w zaniżonej wysokości?

Odsetki za opóźnienie naliczane są od następnego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetki za zwłokę są nienależne, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 6,60 zł. Wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki wyliczonych kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeśli kwota odsetek jest powyżej 6,60 zł, należy doliczyć do kwoty należnych składek i opłacić wyliczone należności za dany okres rozliczeniowy.

Jeżeli płatnik wpłaci po terminie kwotę, która nie pokryje w całości kwoty zaległości, wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, ZUS rozliczy taką wpłatę w następujący sposób: proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości składkowej oraz kwoty odsetek za opóźnienie w stosunku, w jakim kwota zaległości składkowej pozostaje do kwoty odsetek za opóźnienie. Dlatego też płatnik nadal będzie miał zadłużenie z tytułu różnicy składek, które powinien uregulować łącznie z odsetkami za opóźnienie.

Od 9 października 2014 r. wysokość odsetek za zwłokę wynosi 8% w stosunku rocznym.

Jak ustala się termin zapłaty składek?

Za termin zapłacenia składek uważa się:

 • przy zapłacie gotówką:
  •  dzień wpłacenia kwoty składek:
   • na rachunek organu w banku,
   •  w placówce pocztowej,
   • w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
   •  w biurze usług płatniczych,
   • w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego,
  •  dzień pobrania skladki przez płatnika lub inkasenta,
 • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia:
  • rachunku bankowego płatnika,
  • rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej,
  • rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Jakie są zasady i terminy przekazywania środków przez bank?

Każdy bank określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta.

Szczególne reguły dotyczą Banku Pocztowego „GIRO SKŁADKA”, który realizuje dyspozycję w następnym dniu roboczym po wpłaceniu przez płatnika środków i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz. 18.00. Jeśli wpłatę prześle on po godz. 18.00, to bank zrealizuje jego polecenie przelewu w drugim dniu roboczym od wpłaconych środków.

Urzędy pocztowe przyjmują polecenia przelewów w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dlatego jeśli płatnik korzysta z płatności z konta „GIRO SKŁADKA” i chce terminowo opłacić składki, to powinien złożyć polecenie przelewu z wyprzedzeniem, które zapewni obciążenie rachunku bankowego najpóźniej w terminie płatności. To data obciążenia rachunku bankowego GIRO, a nie data złożenia dyspozycji dokumentu przelewu na poczcie, decyduje o opłaceniu składek - wyjaśnił ZUS.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn.zm.) - art. 46 ust. 1, art. 47, art. 31 i art. 23;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn.zm.) - art. 12 § 5, art. 55 § 2 i art. 60 § 1;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465, z późn.zm.) - § 6; rozporządzenie to zostanie 1 stycznia 2018 r. zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1831);
 • ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika