e-prawnik.pl Porady prawne

Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej po dniu 1 stycznia 2014 r.

21.4.2015

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych od dnia 1.01.2014 r.

Dnia 1 stycznia 2014 r. weszły w życie istotne zmiany w sposobie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółki komandytowo-akcyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, S.K.A. uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W wyniku wprowadzonych zmian, dochody uzyskiwane przez S.K.A. podlegają opodatkowaniu zarówno na poziomie spółki jak i na poziomie wspólników, tj. na zasadach właściwych dotychczas dla spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Ustawa wprowadziła również regulacje, które wskazują na różnice w opodatkowaniu komplementariusza i akcjonariusza S.K.A. Odrębności te wynikają z faktu, że komplementariusz, który czynnie uczestniczy w prowadzaniu spraw spółki, odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki osobiście - całym swym majątkiem bez ograniczenia, solidarnie z pozostałymi komplementariuszami oraz ze spółką.

Jak opodatkowany jest komplementariusz w S.K.A.

Podobnie jak w przypadku wspólników spółek kapitałowych, przychód uzyskiwany przez komplementariusza z tytułu udziału w zysku S.K.A. stanowi dla niego przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem według stawki 19%. Moment powstania przychodu z tego tytułu określa art. 10 u.p.d.o.p. (odpowiednio art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f.), zgodnie z którym „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału”. Obowiązek podatkowy po stronie komplementariusza powstanie zatem w momencie faktycznego uzyskania przychodu, a więc w momencie wypłaty na jego rzecz udziału w zysku S.K.A.

W przeciwieństwie do wspólników/akcjonariuszy spółek kapitałowych oraz akcjonariusza S.K.A., komplementariusz ma prawo do obniżenia kwoty podatku, obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami. Jak stanowi art. 22 ust. 1a u.p.d.o.p. (odpowiednio art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f.) „zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany”. Kwota pomniejszenia, o której mowa powyżej, nie może jednak przekroczyć kwoty podatku, który komplementariusz musi zapłacić w związku z udziałem w zysku S.K.A.

W wyniku wprowadzenia nowych zasad opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej, zmieniły się również obowiązki ciążące na komplementariuszu oraz S.K.A. w zakresie składania deklaracji oraz informacji podatkowych.

Spółka komandytowo-akcyjna, dokonując wypłaty udziału w zysku na rzecz komplementariusza, zobowiązana jest do pobrania w dniu wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania go w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie znajdą tutaj zatem zasady ogólne wyrażone w art. 26 ust. 1 i 3 u.p.d.o.p.

Dodatkowo S.K.A. powinna przesłać do urzędu informację o wysokości pobranego podatku z wykorzystaniem formularza CIT-6R. Zgodnie bowiem z art. 26a ust. 1 u.p.d.o.p „w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru”. W przypadku, gdy rok podatkowy S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym, informację o wysokości pobranego podatku należy przesłać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

O pobraniu podatku S.K.A. informuje również komplementariusza spółki, do czego służy formularz CIT-7. Obowiązek ten wynika z treści art. 26 ust. 3 pkt 1, który stanowi, że „płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku sporządzone według ustalonego wzoru”. Zgodnie z ust. 3a ww. artykułu płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa powyżej, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a więc do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie jest zobowiązany do wykazywania otrzymanej kwoty w deklaracji rocznej CIT-8 (ewentualnie PIT-38, jeżeli komplementariuszem spółki jest osoba fizyczna). Przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie wykazuje się w tych formularzach i nie uwzględnia się ich przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy należny podatek nie został pobrany przez płatnika oraz gdy wypłaty dokonywane są na rzecz podmiotów niemających siedziby na terytorium RP.


Autor: Krzysztof Smach

Kancelaria GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ