Prawo spółek: Spółka komandytowo-akcyjna

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w spółkach handlowych

3.12.2012

Działalność każdej spółki kapitałowej wymaga nadzoru. W przypadku spółki z o.o. nadzór ten mogą sprawować wspólnicy, jednakże w określonych sytuacjach nadzór ten powinien być sprawowany przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. W przypadku spółki (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

4.7.2012

Wśród czynności cywilnoprawnych będących przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest również umowa spółki (akt założycielski), a także zmiana tej umowy. Powyższe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...)

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

21.2.2012

Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka komandytowo - akcyjna, ustanowienie rady nadzorczej wynika z charakteru tej spółki, (...)

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

22.7.2009

Drugą fazę od dawna planowanej generalnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma zaś stanowić ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uprościła ona zakładanie działalności gospodarczej (...)

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

16.6.2009

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej dochodzi niejako do specyficznego dualizmu jej kapitału, czy wręcz istnienia kilku kapitałów. Z jednej strony w spółce komandytowo-akcyjnej musi istnieć kapitał zakładowy, który wynosić ma co najmniej 50 000 złotych. Wkłady (...)

Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

6.5.2009

Absolutorium, zwane pod rządami Kodeksu handlowego skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez powołany do tego organ uchwałodawczy działań oraz sposobu sprawowania funkcji przez osoby powołane na stanowiska w organach wykonawczych i nadzoru (zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej). (...)

Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

3.3.2009

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza - uprawnionego) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się (...)

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

18.4.2008

Spółka komandytowo-akcyjna jest nowym typem spółki wprowadzonym przez kodeks spółek handlowych. Stanowi ona swoiste połączenie cech spółek osobowych (komandytowej) i kapitałowych (akcyjnej). Kodeks ukształtował ją jako spółkę osobową, skutkiem czego jest (...)