image

Wzór - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie finansowe (KRS-Z30)

Jednym z wielu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS jest coroczne składanie do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. Nie uczynienie zadość temu obowiązkowi może skutkować nałożeniem kar pieniężnych na osoby odpowiedzialne za reprezentację podmiotu np. członków zarządu. Wniosek o ujawnienie wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego powinien zostać złożony na urzędowym formularzu KRS-Z30. Sprawozdanie finansowe wraz z w/w dokumentami składa sie do sadu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki której wpis dotyczy. Formularz należy wypełnić prawidłowo, w przeciwnym razie sąd zwróci wniosek nie wzywając wcześniej o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. Niniejszy formularz KRS-Z30 jest wypełniony. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wzór - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie finansowe (KRS-Z30) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne