e-prawnik.pl Porady prawne

Termin składania sprawozdania finansowego do KRS

Pytanie:

Spółka komandytowa podjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W jakim terminie należy złożyć to sprawozdanie w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin składania sprawozdania finansowego do KRS

1.2.2007

Stosownie do treści art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisem szczególnym jest jednak w tym przypadku art. 69 Ustawy o rachunkowości, który stanowi, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Termin wskazany w Ustawie o rachunkowości jest przeto wiążący w przypadku złożenia  atwierdzonego sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego. Stąd sprawozdanie finansowe spółki komandytowej winno być złożone w KRS w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ