Podatek rolny 2015

Stawka podatku 2015

W 2015 r. stawka podatku rolnego nieznacznie zmalała w porównaniu do stawki obowiązującej w roku ubiegłym. Stawka podatku rolnego jest rokrocznie zmieniana, z uwagi na to, że jest powiązana ze średnią cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Cena ta, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z 20 października 2014 r., wyniosła 61,37 zł za kwintal żyta (cena z ubiegłego roku to 69,28 zł).

 

W związku z tym stawka podatku w bieżącym roku wyniesie:

 • 153,43 zł za hektar przeliczeniowy gospodarstwa rolnego (2,5-krotność podanej wyżej wartości),

 • 306,85 zł za hektar pozostałych gruntów (5-krotność podanej wyżej kwoty).

Pamiętać jednak należy, że każda rada gminy, w której położone są grunty rolne może zmniejszyć stawkę podatku wydając stosowną uchwałę, w zależności od przyjętej polityki podatkowej. Rady gmin nie mają natomiast uprawnień do zwiększania stawki ustawowej.

 

Co jest opodatkowane?

Podatkiem rolnym opodatkowane są zasadniczo wszystkie grunty i sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku tego są jednak wyłączone grunty zajęte na prowadzenie działalności innej niż rolnicza (osoby prowadzące taką działalność będą zazwyczaj z jej tytułu objęte PIT).

 

Kto odprowadzi podatek?

Podatnikami podatku rolnego są zazwyczaj właściciele ww. gruntów. W szczególnych okolicznościach obowiązek podatkowy może jednak zamiast na właścicielach ciążyć na osobach będących:

 1. posiadaczami samoistnymi gruntów,

 2. użytkownikami wieczystymi gruntów,

 3. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo

  b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Jak zapłacić podatek rolny?

Jeśli chodzi o podatników będących osobami fizycznymi, nie muszą oni martwić się obliczeniem podstawy opodatkowania albo wysokości podatku. W ich przypadku kwota, którą należy uiścić, wynika z decyzji wydanej przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta.

Inaczej sytuacja przedstawia się w stosunku do podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami ANR lub Lasów Państwowych. Są oni bowiem zobowiązani:

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy.

W każdym jednak wypadku podatek jest płatny w 4 proporcjonalnych ratach w ciągu roku do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika