Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i sprzedażą.

Ulga jest dla firm, które opracowują nowe produkty, dotąd nie oferowane na rynku, wyróżniające się wydajnością techniczną, użytecznością i funkcjonalnością. Ulgę będzie można jednak zastosować nie tylko w najbardziej zaawansowanych innowacjach, takich jak konstrukcja elektrycznego samochodu czy hybrydowego pociągu. Wystarczy, że produkt będzie nowością w skali firmy i że dzięki niemu przedsiębiorca rozwinie swoją ofertę i zdobędzie nowe rynki zbytu.

Nowy produkt, to produkt który powstał w wyniku prowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczo-rozwojowych (prac B R).

Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. W trakcie produkcji próbnej można wykonać próby i testy, przed produkcją na masową skalę. Obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia masowej produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez produkt certyfikatów i zezwoleń potrzebnych, żeby zacząć go sprzedawać.

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);
 • podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Koszty produkcji próbnej nowego produktu to:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli między innymi wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to:

 • badania, ekspertyzy;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa;
 • uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu;
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty produkcji próbnej nowego produktu lub koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w tym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - może dokonać zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na robotyzację przemysłową

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);
 • podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Robotami przemysłowymi są automatycznie sterowane i programowane, wielozadaniowe maszyny posiadające właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów przemysłowych są w szczególności jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne, efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

 • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,
 • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację to:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych;
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych;
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, to jest czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer);
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z ulgi, muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały przedsiębiorcy zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca poniósł stratę, albo dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia, ulgę można rozliczyć w kolejnych sześciu latach podatkowych, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Produkty to rzeczy wytworzone przez przedsiębiorcę.

Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć 1 mln zł.

Z ulgi na ekspansję zagraniczną mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);
 • podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w okresie kolejnych dwóch lat podatkowych:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów to koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, w tym zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników polega na możliwości odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R), których przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym, ponieważ w danym roku podatkowym poniósł stratę, albo wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu.

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga przysługuje od dochodów (przychodów) pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło oraz z tytułu praw autorskich.

Wysokość odliczenia wynosi:

 • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedoliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36)
 • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

Przykład

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym w danym roku podatkowym poniósł stratę i nie odliczył 4000 zł ulgi na działalność B+R. W zeznaniu podatkowym za ten rok może wykazać ulgę do odliczenia od zaliczek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kwocie 760 zł.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył swoje zeznanie podatkowe. Odliczenie stosuje do końca roku podatkowego, w którym złożył zeznanie z wykazaną kwotą ulgi na innowacyjnych pracowników.

Przykład

Podatnik, który złożył zeznanie podatkowe za rok 2022 w kwietniu 2023 roku, może rozliczać ulgę (pomniejszyć zaliczki na podatek za innowacyjnych pracowników) w kolejnych miesiącach: od maja do grudnia 2023 roku.

Ulgi nie mogą stosować podatnicy, którzy korzystają z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.

W przypadku utraty prawa do ulgi przedsiębiorca musi zwrócić jej wartość. Może tak się stać, jeśli błędnie ją zastosował, na przykład gdy skorzystał ze zwrotu gotówkowego z tytułu ulgi B+R, a następnie skorzystał z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box i rozszerzenie ulgi B+R 

Od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.

Komercjalizacja wyników prac B+R to takie wykorzystanie tych wyników, żeby osiągnąć korzyści finansowe na rynku. Może to być na przykład sprzedaż wyników B+R czy udzielenie licencji.

Z ulg B+R oraz IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga na działalność-rozwojową, czyli ulga na B+R polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z działalnością innowacyjną. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o PIT albo ustawie o CIT. Wysokość odliczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od tego czy firma ma status centrum badawczo-rozwojowego.

Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (na przykład patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności B+R przedsiębiorcy. Jeżeli firma w Polsce dysponuje prawami własności intelektualnej, na przykład posiada patent na wynalazek, to zyski z nich są opodatkowane stawką 5%.

Dodatkowo, w przypadku ulgi B+R od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200% dla:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami
 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego będących dużymi przedsiębiorcami
 • pozostałych podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika