Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Kiedy umowa sprzedaży ma charakter konsumencki?

Nie każda umowa sprzedaży podlega rygorom nowej ustawy.

Sprzedażą konsumencką jest tylko taka umowa sprzedaży, która jest dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, jej przedmiotem są rzeczy ruchome, a drugą stroną tej umowy jest konsument, czyli osoba nabywająca rzeczy ruchome w celu nie związanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Postanowienia ustawy nie znajdą jednak zastosowania do sprzedaży energii elektrycznej oraz do sprzedaży gazu i wodu, chyba że towary te sprzedawane są w ograniczonej ilości lub objętości.

Obowiązki sprzedawcy

Ustawa nakłada wiele obowiązków na sprzedawcę. Obowiązki te mają w przeważającej mierze charakter informacyjny, jednakże z informacji tych wynikają określone dla konsumenta uprawnienia.

Na sprzedawcę nałożono obowiązek podania do informacji kupującego wiadomości o cenie oferowanego towaru, a jeżeli towar ten sprzedawany jest wg jednostki miary, także cenę tej jednostki, określonej w ustawie jako cena jednostkowa. W takiej sytuacji konieczne będzie podanie dwóch cen:

 • ceny towaru oraz
 • ceny jednostkowej towaru.

Informacja ta nie obciąża sprzedawcy, a w znaczny sposób ułatwia kupującemu podjęcie odpowiedniej decyzji rynkowej. Obowiązek ten koresponduje z takim samym zobowiązaniem sprzedawcy określonym w par. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Jeżeli towar oferowany jest luzem sprzedawca powinien podać cene jednostkową towaru. Ceny podane w ofercie sprzedaży pownny byc określone w taki sam sposób, w jaki sprzedawca określa je w reklamie swoich towarów.

Czy każdorazowo sprzedawca obowiązany jest do wydania pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży?

Tylko na żądanie kupującego, sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. W potwierdzeniu tym powinno się znaleźć:

 • oznaczenie sprzedawcy wskazujące także jego adres,
 • datę sprzedaży,
 • określenie towaru,
 • a także ilość towaru oraz cenę.

Jednakże przy specjalnych rodzajach sprzedaży, takich jak sprzedaż na raty, na przedpłatę, na zamówienie, według określonego wzoru, na próbę oraz przy sprzedaży rzeczy za cenę przekraczającą dwa tysiące złotych, obowiązek potwierdzenia na piśmie wszystkich istotnych postanowień zawartej umowy spoczywa na sprzedawcy bez dodatkowego żądania kupującego.

Informacja konsumencka

Niezależnie od obowiązków określonych w punkcie poprzedzającym, sprzedawca zobowiązany jest do udzielania kupującemu tzw. informacji konsumenckiej. Obowiązek ten przejawia się w powinności sprzedawcy do udzielenia kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Informacjie te powinny zawierać co najmniej:

 • nazwę towaru,
 • określenie jego producenta lub importera,
 • znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy,
 • informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w zależności od rodzaju towaru, informacje na temat jego energochłonności.

Obecne przepisy nie wymagają już, aby oznaczenie towaru wskazywało kraj jego pochodzenia.

Informacje te sprzedawca musi udzielić w języku polskim.

Informacje wyszczególnione powyżej powinny znajdować się na towarze, lub być z nim trwale połączone. W przypadkach, gdy jest to niemożliwe, sprzedawca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji zawierającej:

 • nazwę towaru,
 • określenie jego głównej cechy użytkowej,
 • wskazanie producenta lub importera,

Nałożony na sprzedawcę tak szeroki obowiązek informacyjny ma służyć podjęciu przez konsumenta odpowiedniej decyzji rynkowej co do nabycia określonych towarów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika