Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Co, jeśli straciłem pracę? 

Pierwszym krokiem będzie rejestracja w urzędzie pracy – dzisiaj łatwo i szybko zrobisz to online. Jakie są dostępne formy aktywizacji bezrobotnych? Jak wygląda przykładowy proces rejestracji? Czym jest „prerejestracja” jako bezrobotny w czasie epidemii koronawirusa? Odpowiadamy.

Jeżeli stracisz pracę, pierwszym miejscem, w jakie powinieneś się udać, jest Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia – sekcja „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy”. Tam znajdziesz najważniejsze informacje i praktyczne przewodniki po rozwiązaniach, które mogą Cię zainteresować.

Porady prawne

W urzędzie pracy zarejestruj się online

Tutaj w łatwy i szybki sposób zarejestrujesz się jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego urzędu. Jeżeli nie jesteś pewien, czy sobie poradzisz, możesz najpierw zapoznać się z załączonym przykładowym procesem rejestracji w formie nagrania wideo.

Nowe rozporządzenie, nowe rozwiązania w dobie koronawirusa

W połowie kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. To nie tylko szereg ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy przewidują także szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii koronawirusa.

Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez urzędy pracy oraz obywateli, w nowym rozporządzeniu przewidziano szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii koronawirusa. Rozwiązanie to będzie miało charakter czasowy, czyli będzie stosowane tylko w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w związku z epidemią COVID-19.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zamiast osobistej wizyty ubiegającego się o zarejestrowanie w urzędzie pracy – pracownik urzędu pracy zadzwoni do niego, by potwierdzić, że faktycznie ubiega się on o rejestrację. W trakcie rozmowy możliwe będzie również wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia formularza elektronicznego, czy też załączonych dokumentów.

Rejestracja odbywać się będzie na podstawie:

 • danych zawartych w przedłożonym formularzu
 • dokumentów załączonych do formularza
 • danych zawartych w dostępnych rejestrach
 • informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy

Za dzień dokonania rejestracji przepisy rozporządzenia uznają dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Co ważne, osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły formularz bez wymaganych dokumentów, będą mogły również zostać zarejestrowane w tym trybie. W przypadku braku możliwości ustalenia bez tych dokumentów ich statusu lub uprawnień, będą one zobowiązane do ich dołączenia.

Dostępne formy aktywizacji osób bezrobotnych – sprawdź, na co możesz liczyć

Każda osoba gotowa do podjęcia zatrudnienia może skorzystać z szerokiego spektrum usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych dla osób, które zarejestrują się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne.

Należą do nich między innymi:

 • Pośrednictwo pracy

W ramach pośrednictwa pracy możesz liczyć na szybką pomoc urzędu pracy w nawiązaniu kontaktu
z pracodawcami, którzy poszukują pracowników. Każda oferta pracy zgłoszona do urzędu pracy jest upowszechniana w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie https://oferty.praca.gov.pl/. Bazę ofert pracy możesz przeglądać w komputerze stacjonarnym oraz na urządzeniach przenośnych takich jak tablet, czy smartfon.

 • Poradnictwo zawodowe

W ramach poradnictwa zawodowego możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy zawodowego. Uzyskasz u niego pomoc m.in. w zakresie: wyboru lub zmiany zawodu, zaplanowania kariery zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, określenia swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowania rozwoju zawodowego. Doradca pomoże Ci również przygotować dokumenty aplikacyjne i przygotuje Cię do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami w sprawie pracy.

 • Szkolenie

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Urząd pracy może zaproponować osobie bezrobotnej szkolenie grupowe lub tzw. szkolenie indywidualne, gdy bezrobotny sam wybiera szkolenie z oferty rynkowej. Może być realizowane w ramach umowy trójstronnej (zawieranej przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową) lub jako szkolenie w ramach bonu szkoleniowego (przeznaczonego dla osób bezrobotnych do 30 r.ż.).

 • Staż

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą, według określonego programu i trwa do 6 miesięcy, zaś w przypadku osób do 30 roku życia do 12 miesięcy.

 • Prace interwencyjne

Jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Prace interwencyjne mogą trwa od 6 do 24 miesięcy.

 • Roboty publiczne

Jest to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, powiaty (z wyłączeniem PUP-ów) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 • Grant na telepracę

Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 • Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta na wniosek bezrobotnego, uprawnionej osoby poszukującej pracy lub pracownika w wieku 45 lat i więcej, może sfinansować do wysokości 100% koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi. Z Funduszu Pracy można opłacić koszt studiów podyplomowych do wysokości 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia. 

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 proc. zasiłku.

 • Sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji

Starosta na wniosek bezrobotnego, uprawnionej osoby poszukującej pracy lub pracownika w wieku 45 lat i więcej może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 • Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie wypłacane pracodawcy przez 12 (w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowanie dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego skierowanego bezrobotnego

Pracodawcy lub przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, przez okres 12 (jeżeli bezrobotny ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat) lub 24 miesięcy (jeżeli bezrobotny ukończył 60 rok życia).

Do tego dochodzą m.in. bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie. To wybrane, ale niejedyne dostępne formy aktywizacji osób bezrobotnych. Więcej na ten temat dowiesz się na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, dzwoniąc na infolinię - Zielona Linia tel. 19524 lub bezpośrednio w urzędzie pracy.

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika