Przychody z działalności rolniczej a PIT

Jaka działalność jest kwalifikowana jako rolnicza w podatku dochodowym od osób fizycznych?


"Działalnością rolniczą" jest działalność polegająca na:

 • wytwarzaniu, czyli produkcji produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego (przy czym "stan nieprzetworzony" to taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu; a więc zastosowanie wobec produktu określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabrał on nowych cech czy właściwości, wyklucza uznanie produktu za nieprzetworzony);
 • produkcji warzywniczej, sadowniczej, szklarniowej i pod folią;
 • produkcji roślin ozdobnych, grzybów uprawnych,
 • hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych;
 • produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego; 
 • hodowli ryb niezależnie od tego, czy oparta jest o właściwy materiał hodowlany, czy też pochodzący z zakupu;

a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost (licząc od dnia nabycia), wynoszą co najmniej:

 • miesiąc – w przypadku roślin,
 • 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
  - licząc od dnia nabycia.

Przychody z działalności rolniczej

Przychody z działalności rolniczej zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatkiem tym objęte są tylko dochody z tej części działalności rolniczej, którą w ustawie określa się jako działy specjalne produkcji rolnej.

Przychody z działalności rolniczej nie podlegają przy tym ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest na gruntach własnych, czy też na gruntach wydzierżawionych od innych podmiotów. Jest to produkcja wykonywana na gruntach znajdujących się we władaniu podatnika i jest prowadzona przez niego w sposób bezpośredni (własna produkcja rolnicza).

 

Definicja działalności rolniczej określa w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów, należy uznać wszystkie przychody z tego źródła za ich integralną część. Stąd do przychodów z działalności rolniczej zalicza się np.:

 • odszkodowania za szkody w uprawach rolnych lub środkach trwałych służących działalności rolniczej, 
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • różnice kursowe związane ze spłatą zobowiązań dotyczących działalności rolniczej (np. z tytułu dostaw surowców do produkcji rolnej, pożyczek uzyskanych na działalność rolniczą), 
 • środki produkcji przekazane członkom grupy producentów rolnych - zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu nieodpłatnie przekazanych im środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działalności rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwach rolnych,
 • przychody ze sprzedaży obornika, jako produktu ubocznego prowadzonej działalności rolniczej, 
 • przychody z tytułu odsetek za zwłokę od kontrahenta w związku z zapłatą po terminie należności dotyczących działalności rolniczej, 
 • przychody z uprawy wierzby energetycznej jak również dopłaty bezpośrednie otrzymane w związku z uprawą wierzby energetycznej zaliczane są do przychodów z działalności rolniczej, 
 • przychody z produkcji sadowniczej, 
 • przychody ze sprzedaży wyprodukowanej trawy - trawy rolowanej,
 • przychody z dzierżawy gruntów na cele rolnicze,
 • przychody z suszenia warzyw z własnych upraw,
 • przychody ze sprzedaży sprasowanej słomy pochodzącej z własnego gospodarstwa rolnego,
 • przychody z hodowli strusi (nie dotyczy to jednak sytuacji, w których okresy przetrzymywania zakupionych strusi, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą: mniej niż 6 tygodni w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego lub 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt, licząc od dnia nabycia); 
 • przychody z hodowli małpek - do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli małp, bowiem w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona,
 • przychody z hodowli ślimaków afrykańskich,
 • przychody z hodowli karaczanów, o ile w istocie nie są one zaliczane do entomofagów,
 • przychody z hodowli much plujek,
 • przychody z uprawy roślin i hodowli krewetek,
 • przychody z chowu i hodowli zajęcy. 

Jakie przychody nie stanowią przychodów z działalności rolniczej?

Do przychodów z działalności rolniczej nie zalicza się m.in.:

 • przychodów z działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej, a także
 • innych przychodów pomimo tego, że są one związane z prowadzeniem działalności rolniczej (wymienione przykładowo poniżej).

Nie stanowią działalności rolniczej przychody związane z tą działalnością, lecz niebędące przychodami z tej działalności, np:

 • przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości, bądź doraźnej sprzedaży zbędnych środków trwałych, np. gruntów lub budynków inwentarskich (tak: odpowiedź Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. na interpelację nr 9983 w zakresie CIT); 
 • działalność z zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego - działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych - w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu;
 • usługi związane z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz inne związane z gospodarką rolniczą;
 • usługi związane z ciągnikami i maszynami rolniczymi oraz urządzeniami dla rolnictwa;
 • z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze;
 • opieka nad stawem;
 • przychody ze zbywania gliny, piasku, żwiru, które są wydobywane przy budowie zbiorników wodnych osiągane przez rolników - uzyskany przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne przychód ze sprzedaży zbędnego urobku powstającego podczas budowy stawu rybnego nie stanowi przychodu z działalności rolniczej. Nie stanowi też przychodu z działalności rolniczej przychód ze sprzedaży usuniętych z otoczenia stawu drzew i gałęzi;
 • zbycie lub wydzierżawienie prawa do przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej;
 • przychód powstały w wyniku przedawnionych zobowiązań pochodzących z działalności rolniczej;
 • czynność przetrzymywania zakupionego ziarna zbóż, jego suszenia i czyszczenia w sytuacji przeznaczenia do działalności o charakterze przetwórczym (np. działalności gorzelniczej);
 • przychód pochodzący ze środków pomocowych realizowanych w ramach wspólnej Polityki Rolnej UE w zakresie określonym przepisami dot. organizacji rynków: owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz suszu paszowego;
 • z umów kontrakcyjnych otrzymane przez kontraktującego (podmiot skupiający produkty roślinne i zwierzęce).

 

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika