Rehabilitacja lecznicza z ZUS

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Chcesz odzyskać zdrowie w ośrodku rehabilitacyjnym? Masz taką możliwość z ZUS. Z rehabilitacji mogą skorzystać: osoby pobierające zasiłek chorobowy bądź świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy – rokujące odzyskanie zdolności do pracy, osoby ubezpieczone w ZUS, nie pobierające żadnych świadczeń – zagrożone utratą zdolności do pracy.

Celem prowadzonej przez ZUS rehabilitacji jest poprawa stanu zdrowia w stopniu umożliwiającym podjęcie pracy osobom, które w wyniku choroby czy urazu są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie po odbyciu rehabilitacji.

Kiedy możesz skorzystać z rehabilitacji?

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Co należy przygotować?

Wniosek może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, bez względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, także w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Osoba, której ten wniosek dotyczy, może go złożyć w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Wymogi formalne tj. posiadanie przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia są sprawdzane przy rozpatrywaniu wniosku w Oddziale ZUS.

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS może być sporządzony w dowolnej formie (przykładowy wzór wniosku znajduje się pod linkiem wyżej). Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Powinien zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

Wniosek elektroniczny o rehabilitację leczniczą może sporządzić lekarz w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli wpisany w e-ZLA numer statystyczny choroby będzie znajdował się w systemie, wyświetli się komunikat o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację. Po akceptacji, otworzy się formularz wniosku o rehabilitację ZUS PR-4 i automatycznie zostaną wprowadzone dane pacjenta. Tak wypełniony wniosek o rehabilitację lekarz może przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.).

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Przygotowaną dokumentację zabierz na badanie u lekarza orzecznika.

Jak wspomniano, lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS.

Pamiętaj o zabraniu na badanie dokumentacji medycznej z leczenia.

Kiedy ZUS kieruje na rehabilitację?

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Orzeczenie i skierowanie na rehabilitację

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS w Oddziale ZUS: na wniosek lekarza prowadzącego, podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, podczas orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

 Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania bądź
 • w oparciu o zgromadzoną dokumentację leczenia.

Jeśli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji, otrzymasz skierowanie. Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wydawane jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika – pacjent otrzymuje je bezpośrednio w Oddziale ZUS lub pocztą. Zawiera ono termin rehabilitacji, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dla ubezpieczonego dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku.

Termin i miejsce rehabilitacji uzgodnisz z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni.

Jaki jest czas trwania rehabilitacji?

Turnus rehabilitacyjny trwa z reguły 24 dni i odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Rehabilitacja trwa wiec zasadniczo 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona. Decyduje o tym ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. 

Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest ubezpieczonemu karta informacyjna zawierająca szczegółowy opis przebiegu rehabilitacji oraz opinię o stanie funkcjonalnym w aspekcie powrotu do pracy. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz zatem kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji?

ZUS w całości pokryje koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Dodatkowo ZUS zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

ZUS ponosi bowiem całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do i z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Jakie są profile rehabilitacji?

Profile rehabilitacji leczniczej obejmują: choroby narządu ruchu (ośrodki ambulatoryjne i stacjonarne), choroby układu krążenia (ośrodki ambulatoryjne i stacjonarne), choroby psychosomatyczne (ośrodki stacjonarne), choroby układu oddechowego (ośrodki stacjonarne), choroby narządu głosu (dysfonie zawodowe) – rehabilitacja dedykowana osobom zawodowo posługującym się głosem (ośrodki stacjonarne) oraz dla osób po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego (ośrodki stacjonarne).

Na rehabilitację możesz więc zostać skierowany w systemie:

 • stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • układu krążenia,
  • układu oddechowego,
  • psychosomatycznych,
  • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego (ZUS realizuje bowiem program dla kobiet po mastektomii, którego celem jest wspomaganie procesu dochodzenia do pełnej sprawności, a w efekcie umożliwienie kobietom powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym),
  • narządu głosu,

albo

 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację, w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu,
  • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Program rehabilitacji ustalany jest indywidualnie i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Rehabilitacja prowadzona jest w sposób kompleksowy, ukierunkowany na leczenie choroby podstawowej i chorób współistniejących oraz uwzględnia edukację zdrowotną i spotkania z psychologiem.

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali zatem indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
  • zasad prawidłowego żywienia,
  • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
  • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
  • podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,
  • kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Ośrodki rehabilitacyjne

Gdzie się mieszczą?

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Ośrodki rehabilitacyjne zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w wielu miejscowościach uzdrowiskowych – aktualna mapa ośrodków rehabilitacyjnych znajduje się na stronie internetowej Zakładu.

Zobacz: Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2017 roku oraz Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2017 roku

Jak ZUS wybiera ośrodki rehabilitacyjne?

ZUS ogłasza konkurs ofert w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Na stronie ZUS w zakładce „Konkursy ofert ” publikowane są szczegółowe materiały, dotyczące konkursu ofert (m.in. przedmiot zamówienia i wymagania, jakie powinni spełniać oferenci przystępujący do konkursu ofert oraz formularz oferty).

Zobacz także: 

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS.

 • Zadzwoń pod numer 22 560 16 00
 • Napisz e-mail na adres cot@zus.pl

Konsultanci ZUS są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00.

 

Podstawa prawna:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika