Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Generalne zasady

Wybór roku jest ważny z punktu widzenia obowiązków podatnika określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). 

Zasadą jest, że rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy.

Jakie są wyjątki?

Podatnik może wybrać na rok podatkowy inny okres niż rok kalendarzowy. Dla podatników rozpoczynających działalność okres ten powinien obejmować kolejne 12 miesięcy, zaś w przypadku podatników zmieniających rok podatkowy w trakcie działalności, pierwszy po zmianie rok podatkowy nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 miesiące.

W takiej sytuacji:

 • rok podatkowy powinien wynikać ze statutu albo z umowy spółki bądź innego dokumentu regulującego zasady ustrojowe innych podatników,
 • podatnik powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze na rok podatkowy innego okresu niż rok kalendarzowy. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego; w przypadku zaś rozpoczęcia prowadzenia działalności - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności.

Brak złożenia zawiadomienia, czy też złożenie go po tym terminie, skutkuje niemożliwością zastosowania roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy.

Rok podatkowy dla podatników po raz pierwszy podejmujących działalność

Szczególne zasady obowiązują w przypadku podjęcia przez podatnika działalności po raz pierwszy. Wtedy:

 • rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia tej działalności do końca tego roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, jednak nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych /np. od lipca 2013 r. do 31.12.2013 r. albo do 30.06.2014 r./.
 • pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku kalendarzowego, gdy podjęto po raz pierwszy prowadzenie działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrano rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym /np. od lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r./.

Zmiana roku podatkowego

Rok podatkowy może być przez podatnika zmieniony. Warunkiem zmiany jest:

 • ujęcie tej zmiany w statucie albo umowie spółki, czy innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe innych podatników,
 • zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

W razie zmiany, za pierwszy rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca nowo przyjętego roku podatkowego.

Okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Następne lata podatkowe będą trwały kolejne 12 miesięcy.

Rok podatkowy dla podatkowej grupy kapitałowej

Wskazane wyżej zasady stosuje się do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Wszystkie spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej muszą mieć taki sam rok podatkowy, a jego określenie jest jednym z obowiązkowych elementów umowy podatkowej grupy kapitałowej.

Rok podatkowy dla podatników zobowiązanych do zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego roku podatkowego

Jeśli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego roku podatkowego, to za rok podatkowy uważa się okres:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego
 • do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Ustawa o rachunkowości określa, kiedy zamyka się księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe zamyka się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od:

 • dnia kończącego rok obrotowy,
 • dnia zakończenia działalności spółki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • dnia poprzedzającego dzień zmiany formy prawnej,
 • w jednostce przejmowanej dnia połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę /na dzień wpisu do rejestru tego połączenia/,
 • dnia poprzedzającego dzień podziału lub połączenia jednostek, jeśli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka /na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału/,
 • dnia poprzedzającego dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
 • innego dnia bilansowego określonego odrębnymi przepisami.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.).

Na podst.: www.finanse.mf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika