Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.  W niniejszym artykule wskażemy co grozi za niezłożenie deklaracji  podatkowej w wymaganym terminie oraz jakie kroki należy podjąć aby zminimalizować ryzyko poniesienia odpowiedzialności. Z treści art. 54 kodeksu karnego skarbowego wynika, że

  •  § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
    § 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
    § 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie powyższym przepisem podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie składa deklaracji podatkowej podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Przepis ten w § 2 wprowadza uprzywilejowany typ przestępstwa - ze względu na małą wartość kwoty narażonej na uszczuplenie - w takiej sytuacji czyn zabroniony karany jest wyłącznie  karą grzywny do 720 stawek dziennych. Mała wartość, to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. wynosi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. - 1600 zł. W związku z powyższym podatnik będzie odpowiadał z przepisu art.  54 § 2 kks, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza kwoty 320.000 zł.

W takim wypadku karą jest grzywna do 720 stawek dziennych. Zgodnie z art. 23  § 3 kks ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności, w konsekwencji stawka dzienna powinna mieścić się w przedziale 48 zł – 640.000 zł.

Natomiast z § 3 wynika, że w przypadku jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu wtedy sprawca podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. Zgodnie z art. 53 § 3 w zw. art. 53 § 1 kks ustawowy próg to kwota nieprzekraczająca pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – czyli w 2013 r. to będzie – 8000 zł. W konsekwencji podatnik będzie odpowiadał z art. 54 § 3 kks, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza kwoty 8000 zł.

Karą jest tutaj kara grzywny za wykroczenie skarbowe.  Zgodnie z art. 47 § 1 w zw. z art. 48 § 1 kks kara grzywny za wykroczenia skarbowe jest określana kwotowo i może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2013 r. będzie to przedział 160 zł – 32.000 zł.

Aby uniknąć postępowania karnoskarbowego oraz grożącej w nim kary grzywny podatnik może skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu.

Stosownie do treści art. 16 § 1 kks nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Podatnik korzystający z tej instytucji ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego – w szczególności ujawnić istotne okoliczności czynu, a ponadto jest zobligowany do uiszczenia uszczuplonego podatku. Z instytucji tej nie można skorzystać gdy urząd skarbowy ma już wiadomość o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym. Zawiadomienie powyższe powinno być sporządzone na piśmie bądź ustnie do protokołu. Zawiadomienie takie może być sporządzone przez pełnomocnika.

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika