Jakie sprawozdanie ze swojej działalności powinna składać fundacja?

Fundacja musi składać corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie to jest też przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

Komu fundacja powinna składać sprawozdania?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o fundacjach o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji - to on jest "ministrem właściwym" w rozumieniu tej ustawy. Przy wskazywaniu organu nadzoru należy kierować się zakresem działania ministra oraz celami fundacji. Np. do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należą działy administracji: sprawy wewnętrzne, administracja publiczna, a także dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z działalności fundacji?

Ramowy zakres sprawozdania, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, został określony w ww. rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego  zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Stosownie do art. 12 ust. 2 ww. ustawy o fundacjach, fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Do składania sprawozdań jest zobligowana każda fundacja, niezależnie od jej stanu organizacyjnego i prowadzonych działań. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego i składa się je do 31 grudnia każdego roku z działalności za rok ubiegły. Powinno ono zostać podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej – wówczas powinno być podpisane tak jak stanowi statut w zakresie oświadczeń woli lub reprezentacji. Sprawozdanie sporządza się w układzie określonym w ww. rozporządzeniu. W prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu należy ująć każdy punkt rozporządzenia, a jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło, to winna o tym być uczyniona wzmianka, np. poprzez adnotację ,,nie miało miejsca”. W sprawozdaniu nie należy używać sformułowania ,,nie dotyczy”, albowiem każdy punkt rozporządzenia dotyczy działalności fundacji. Przy sporządzaniu sprawozdań należy pamiętać o ich czytelnym i rzetelnym przygotowaniu. Nie należy zatem używać terminów wieloznacznych, zwłaszcza bez ich uprzedniego wyjaśnienia. Każdy dokument załączany do sprawozdania, lub je uzupełniający, stanowi integralną część sprawozdania i powinien być, podobnie jak sprawozdanie, prawidłowo podpisany. Przy załączaniu dokumentów będących kserokopiami, proszę pamiętać o ich uwierzytelnieniu.

Stosownie do § 2 ww. rozporządzenia, sprawozdanie powinno zawierać:

 1. nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji,
 2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
 3. informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. odpisy uchwał zarządu fundacji (UWAGA: z danego roku obrotowego, za który sporządza się sprawozdanie),
 5. informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,
 6. informację o poniesionych kosztach na:
  1.  realizację celów statutowych,
  2. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
  3. działalność gospodarczą,
  4. pozostałe koszty,
 7. dane o:
  1. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
  2. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
  3. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
  4.  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
  5.  udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
  6. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
  7.  wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
  8. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
  9. nabytych pozostałych środkach trwałych,
  10. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
 8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
 9. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W sprawozdaniu zamieszcza się również informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.

Które fundacje nie muszą składać powyższego sprawozdania?

Fundacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) i zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są zwolnione z ustawowego obowiązku składania sprawozdania z działalności fundacji także ministrowi właściwemu ze względu na cele fundacji (na mocy art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach). 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.).

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • zabnias 2012-11-23 16:15:21

  czy członek fundacji musi płaci zus?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika