Jak złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Do 30 kwietnia każdego roku niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok. Kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić?

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić tylko elektronicznie. Aby złożyć sprawozdanie online, potrzeba profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Kto musi złożyć sprawozdanie w 2023 roku?

W 2023 roku sprawozdanie o stosowanych w 2022 roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą złożyć podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych:

 • u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro, oraz
 • którzy znalazli się w zestawieniu opublikowanym przez ministra finansów w terminie do 30 września roku, za który składane jest sprawozdanie.

Sprawozdania nie muszą składać podmioty publiczne będące podmiotami leczniczymi oraz podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wartość 50 mln euro jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie.

Kto odpowiada za przygotowanie sprawozdania?

Za przekazanie sprawozdania w terminie odpowiedzialni są kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie.

Kierownik podmiotu to członek zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, osoba pełniąca funkcję takiego organu, a jeżeli w podmiocie tym nie działa taki organ – osoba zarządzająca jego działalnością.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki, a w przypadku spółki jawnej – wspólnika prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Pamiętaj! W przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania, odpowiedzialność poniosą wszyscy członkowie organu wieloosobowego. Natomiast, gdy sprawozdanie zostanie przekazane w terminie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, od odpowiedzialności uwolnią się wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego bez względu na to, czy wzięli udział w przekazaniu sprawozdania.

Gdzie załatwić sprawę?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku?

1. Przygotuj sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Sprawozdanie możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.

Wystarczy, że klikniesz przycisk "Załatw online" na tej stronie, zalogujesz się do Biznes.gov.pl i skorzystasz z elektronicznego kreatora sprawozdania. Jeśli to twoje pierwsze logowanie, system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta.

Wypełniając kreator, zaznacz opcje, które cię dotyczą i wpisz wymagane dane, a system wygeneruje sprawozdanie.

Jeśli zależy ci na szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełniania kreatora sprawozdania przygotuj następujące dane:

 • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej,

 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie,

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie,

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie, w przypadku których przekroczono ten termin o:
  • nie więcej niż 5 dni,
  • 6 do 30 dni,
  • 31 do 60 dni,
  • 61 do 120 dni,
  • więcej niż 120 dni,
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie, w przypadku których przekroczono ten termin o:
  • nie więcej niż 5 dni,
  • 6 do 30 dni,
  • 31 do 60 dni,
  • 61 do 120 dni,
  • więcej niż 120 dni,
 • udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych tobie należnych w poprzednim roku kalendarzowym (w ramach wskazanych przedziałów czasowych),

 • udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia byłeś zobowiązany w poprzednim roku kalendarzowym (w ramach wskazanych przedziałów czasowych).

Jeśli sprawozdanie składa pełnomocnik, to przy wypełnianiu elektronicznego kreatora sprawozdania jest proszony o dołączenie kopii pełnomocnictwa oraz potwierdzenia zapłacenia opłaty skarbowej. Prokurent powinien dołączyć wypis z KRS potwierdzający ustanowienie prokury oraz potwierdzenie zapłacenia opłaty skarbowej.

Ważne! Nie istnieje specjalny wzór dokumentu pełnomocnictwa. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie przewiduje ograniczeń co do rodzaju wykorzystywanego pełnomocnictwa. Można się posługiwać pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym bądź szczególnym obejmującym umocowanie do złożenia sprawozdania. Nie ma też wymagań co do formy pełnomocnictwa.

2. Podpisz i wyślij sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Po przejściu przez kreator znajdziesz się na stronie podpisywania dokumentu. Możesz wybrać podpis profilem zaufanym lub podpis kwalifikowany. Po podpisaniu dokumentu sprawozdania kliknij przycisk „Wyślij”.

Nie musisz podpisać sprawozdania od razu po przejściu kreatora. Jeśli sprawozdanie ma podpisać kilka osób, możesz zebrać wymagane podpisy i wrócić do kreatora w późniejszym czasie, aby dołączyć i wysłać podpisany dokument. W tym celu skorzystaj z opcji „podpiszę później”. Na stronie „Dokument gotowy do podpisu” kliknij przycisk „Podpis kwalifikowany”. System wyświetli ekran z możliwymi opcjami. Wybierz przycisk „Pobierz dokument” i zapisz plik na dysku. Następnie kliknij przycisk „Podpiszę później”. Zostaniesz przekierowany do Konta Przedsiębiorcy, na stronę „Powiadomienia”, na której zobaczysz powiadomienie umożliwiające powrót do odłożonej e-usługi i dołączenie podpisanego pliku ze sprawozdaniem. Czas ważności powiadomienia będzie podany w jego nazwie.

Skorzystaj z instrukcji funkcjonalności "Podpiszę później".

Termin

Sprawozdanie trzeba złożyć do 30 kwietnia każdego roku.

W związku z tym, że w 2023 roku koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, czyli 2 maja 2023 roku.

Ile trzeba zapłacić?

 • 0 z ł - złożenie sprawozdania jest bezpłatne;
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

Jeśli sprawozdanie składa pełnomocnik bądź prokurent, trzeba zapłacić opłatę skarbową odpowiednio za złożenie pełnomocnictwa albo wypisu z KRS potwierdzającego ustanowienie prokury. Wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Ile trzeba czekać?

Przesłanie sprawozdania kończy załatwianie sprawy.

Co warto wiedzieć?

Minister Rozwoju i Technologii podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa, zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań oraz przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o podmiotach, które nie złożyły w terminie sprawozdań.

Niezłożenie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie i może skutkować ukaraniem karą grzywny.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika