Działalność gospodarcza

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Strona 1 z 2

Co to jest zezwolenie?

Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. Prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest wyjątkiem od tej zasady. Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydaje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Czy na prowadzenie każdego rodzaju apteki potrzebne jest zezwolenie?

Obecnie apteki mogą mieć charakter:

 • aptek ogólnodostępnych,
 • aptek szpitalnych,
 • aptek zakładowych.

Jedynie prowadzenie aptek o charakterze ogólnodostępnym (stanowiących większość istniejących placówek) wymaga uzyskania zezwolenia. Natomiast prowadzenie pozostałych dwóch rodzajów aptek, czyli szpitalnych i zakładowych, nie wymaga uzyskania zezwolenia, lecz zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Co zrobić, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej?

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest skomplikowane. Istotne jest jednak to, że organ administracyjny jest zobowiązany do wydania zezwolenia, jeśli wnioskodawca spełnia warunki przewidziane przepisami prawa. Nie ma w tym wypadku miejsca na tzw. uznaniowość.

Prawo ubiegania się o takie zezwolenie przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej, spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej oraz spółce komandytowo–akcyjnej. W przypadku, gdy o wydanie zezwolenia ubiega się lekarz lub lekarz stomatolog, to może on uzyskać takie zezwolenie, jeśli przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej?

W celu ubiegania się o zezwolenie należy złożyć do odpowiedniego organu (wskazanego powyżej) wniosek zawierający:

 • oznaczenie podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenia, jej siedziby i adresu, gdy zaś o zezwolenie ubiega się osoba fizyczna jej imię, nazwisko i adres,
 • NIP podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, a w przypadku osoby fizycznej – także numer PESEL, lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną 
 • wskazanie adresu apteki,
 • wskazanie nazwy apteki, o ile taką chcemy nadać,
 • datę podjęcia działalności gospodarczej w formie prowadzenia apteki,
 • datę sporządzenia wniosku wraz z podpisem osoby go składającej,
 • wskazanie, czy ubiegamy się o zezwolenie na czas oznaczony, czy nieoznaczony.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • tytuł prawny do pomieszczeń, w których ma być prowadzona apteka (dokument wskazujący, że przysługuje wnioskodawcy prawo własności pomieszczeń lub inne prawo do tych pomieszczeń np. dzierżawy),
 • plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę, zawierający dane ogólne dotyczące umiejscowienia i opis apteki oraz dane dotyczące pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki; opis techniczny musi zawierać podpis osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia,
 • opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu przeznaczonym na aptekę (Państwowa Inspekcja Sanitarna ma obowiązek zbadać dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych obiektu przeznaczonego na prowadzenie apteki, jak też winna uczestniczyć w dopuszczeniu go do eksploatacji - inspektor sanitarny może zgłosić sprzeciw co do oddania do użytku budynku, w którym mieścić się będzie lokal apteki, jeśli stwierdzi, iż nie zostały zachowane wymogi higieniczne i zdrowotne),
 • dokumenty potwierdzające dane personalne oraz kwalifikacje kierownika apteki,
 • wyciąg z rejestru zgodnie z odrębnymi przepisami (w chwili obecnej istnieją 3 rodzaje rejestrów:
  1. Rejestr Handlowy prowadzony przez Sądy Rejonowe – Sądy Gospodarcze
  2. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w systemie informatycznym także przez Sądy Rejonowe – Sądy Gospodarcze
  3. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez gminy).

Co zawiera zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej?

Zasadą jest, iż tak przygotowany wniosek złożony do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego winien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia, a gdy dany przypadek jest szczególnie skomplikowany, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Zofia

29.1.2011 19:53:22

Re: Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Jestem bez wykształcenia farmaceutycznego, ale wiem już czy mogę prowadzić aptekę, bardzie ciekawy i prosto napisany artykuł. Dziękuje.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: