Ulgi podatkowe i zwolnienia

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest uprawniony do skorzystania z różnego rodzaju zniżek podatkowych prowadzących do zmniejszenia obciążenia podatkowego. Ulgi i zwolnienia mogą przybrać różny charakter pomniejszając dochód podatnika, stawkę lub dopiero podatek. Ulgi i zwolnienia wprowadzane są przez ustawodawcę z różnego rodzaju powodów: socjalnych, ekonomicznych, konstrukcyjnych, etc.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zniżki podatkowe, o których warto pamiętać rozliczając się z rocznego podatku. Wydatki na większość z nich, zasadniczo poza ulgą rehabilitacyjną, muszą być odpowiednio udokumentowane, aby móc z nich skorzystać.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

W pierwszej kolejności uzyskany dochód podatnik może pomniejszyć o składki na ubezpieczenia ZUS-owskie zapłacone bezpośrednio przez podatnika na własne ubezpieczenie albo ubezpieczenie osób współpracujących z podatnikiem lub potrącanych przez płatnika ze środków podatnika. Przy czym druga z podanych wyżej sytuacji dotyczy zwłaszcza podatnika uzyskującego przychód ze stosunku pracy. Płatnikiem w takiej sytuacji jest pracodawca.

 Ubezpieczeniami, do jakich odnosi się powyższa ulga są ubezpieczenia:

 • emerytalne,

 • rentowe,

 • chorobowe

 • oraz wypadkowe.

   

Wyjątkiem przewidzianym w przepisach Ustawy PIT są składki, których podstawę poboru stanowi dochód zwolniony od podatku oraz dochód, od którego zaniechano poboru podatku.

 

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

 

Wpłaty dokonane w roku podatkowym przez podatnika na IKZE zasadniczo można odliczyć od dochodu na gruncie Ustawy PIT. Odliczeniu podlega jednak jedynie wartość do wysokości określonej w odpowiednich przepisach.

Obecnie zgodnie z art. 13a ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego zasadniczo wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Pamiętać przy tym należy, że zwolnieniu podlegają tylko wpłaty dokonane. Nie można zatem odliczyć składek, które nie zostały wpłacone pomimo ich wymagalności.

Aby móc skorzystać z ulgi należy również posiadać odpowiednie dowody potwierdzające dokonanie wpłat.

Na zakończenie trzeba podkreślić, że IKZE, pomimo podobieństw nie jest tym samym, co Indywidualne Konto Emerytalne. Tylko składki na IKZE podlegają opisywanej uldze.

 

Ulga rehabilitacyjna

Kolejną ulgą pomniejszającą dochód podatnika jest tzw. ulga rehabilitacyjna. Podatnik jest uprawniony do odliczenia od dochodu kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Listę regulującą co jest rozumiane przez ww. wydatki zawiera art 26 ust. 7a Ustawy PIT stanowiąc przykładowo, że są to wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • opłacenie tłumacza języka migowego,

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

Przy czym warunkiem odliczenia powyżej wskazanych wydatków, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Ulga internetowa

Podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód o wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Niestety, ulga ta została znacząco ograniczona. Skorzystać z niej można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tego odliczenia. Zatem z ulgi internetowej będą mogli w tym roku skorzystać wyłącznie osoby, które pierwszy raz odliczyły wydatki za internet w roku 2014 (za 2013) lub które w ogóle nie korzystały jeszcze z tego odliczenia.

 

Darowizny na cele charytatywne i kultu religijnego

Podatnik ma prawo odliczyć od swojego dochodu darowizny przekazane na wskazane w ustawie cele charytatywne, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego działającym w Polsce, jak również takim organizacjom z kraju UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Podatnik może również pomniejszyć swój dochód o darowizny przekazane na cel kultu religijnego, a zatem zasadniczo przekazane różnego rodzaju kościołom i związkom wyznaniowym.

Pamiętać jednak należy, że - tak jak w przypadku większości ulg - również i te wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane.

 

Ulga na krew

Podatnik, będący honorowym dawcą krwi, jest uprawniony do pomniejszenia swojego dochodu o wartość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego w odpowiednich przepisach.

Obecnie wartością tą jest 130 zł za 1 litr oddanej krwi.

Dowodem potwierdzającym oddanie krwi jest zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Darowizny przekazane na cele kultu religijnego, charytatywnego oraz z tytułu ulgi na krew mogą zostać odliczone w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (łącznie za wszystkie darowizny).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika