Kredyty i pożyczki

W banku

Umowa kredytu

Kredyt a pożyczka

Zgodnie z ustawową definicją kredytu, poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Jak wynika z przedstawionej definicji, bank nie przekazuje kredytobiorcy całej kwoty kredytu, lecz mu ją udostępnia - kredytobiorca może więc sam w zakresie wynikającym z jego aktualnych potrzeb korzystać z udostępnionych środków.

Istotnym elementem umowy kredytu jest określenie celu, na jaki kredyt został udzielony. Ma to fundamentalne znaczenie, gdyż bank, zanim udzieli kredytu, musi ocenić, czy cel, na który kredyt ma być przeznaczony daje szanse realizacji, a w konsekwencji czy przedsiębiorca będzie w stanie spłacić kredyt. Kredytobiorca, który przeznacza środki pochodzące z kredytu na inne cele niż te, określone w umowie kredytu, naraża się na usprawiedliwione roszczenie banku o natychmiastowy zwrot kredytu.

Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie do korzystania ze środków udostępnionych mu przez bank na określonych zasadach. Oznacza to, że kredytobiorca - chociażby przeznaczał środki kredytowe na ustalony z bankiem cel, nie może dowolnie z tych środków korzystać. Umowa kredytowa powinna określać w jakich ratach (transzach) kredytu kredyt zostanie udzielony oraz termin wykorzystania środków kredytowych.

Kolejnym niezbędnym elementem umowy kredytowej jest określenie oprocentowania kredytu oraz ustalenie prowizji za udzielenie kredytu. Wysokość oprocentowania kredytów jest główną barierą stojącą na drodze wykorzystywania tego sposobu finansowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorców po prostu często nie stać na taki kredyt. Odsetki od kredytu są ceną, jaką przedsiębiorca płaci za możliwość dysponowania środkami finansowymi banku. Na wysokość oprocentowania kredytu ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • poziom inflacji
 • zakres obowiązkowych rezerw bankowych, do utrzymywania których zobowiązane są banki,
 • ryzyko przedsięwzięcia,
 • stopień zdolności kredytowej kredytobiorcy,
 • termin spłaty kredytu,
 • koszty funkcjonowania banku.

Wiele spośród powyższych elementów dzieli umowę kredytu od umowy pożyczki. Przede wszystkim, w umowie pożyczki pożyczkodawca nie określa celu, na jaki udziela pożyczki. Zobowiązany jest także do wydania całej kwoty pożyczki pożyczkodawcy. Ponadto, umowa pożyczki nie musi określać oprocentowania - pożyczka może więc być o wiele tańsza niż kredyt.

Elementy umowy kredytu

Prawo bankowe okresla minimalną treść umowy kredytowej. Powinna ona obejmować:

 • strony umowy,
 • kwotę i walutę kredytu,
 • cel, na który kredyt został udzielony,
 • zasady i termin spłaty kredytu, 
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Pamiętaj, że:

 • Umowa kredytu różni się zasadniczo od umowy pożyczki,
 • W umowie kredytu należy określić cel, na który zostanie kredyt udzielony
 • Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy,
 • W celu udzielenia kredytu banki mogą tworzyć konsorcja bankowe,
 • Bank może wypowiedzieć umowę kredytu, jeżeli kredytobiorca przeznacza środki kredytowe na cel nieuzgodniony z bankiem.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kolejny wyrok SN w sprawie tzw. kredytów frankowych

  Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. skargi kasacyjnej powodów w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi o zapłatę uchylił zaskarżony wyrok i przekazał (...)

 • Oprocentowanie kredytów bankowych

  Na podstawie umowy kredytu instytucja kredytowa – najczęściej bank – oddaje do dyspozycji kredytodawcy określoną ilość środków pieniężnych, z przeznaczeniem na cel określony (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Ubezpieczenie kredytu

  Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną (...)

 • SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

NA SKÓTY