Uprawnienia informacyjne akcjonariuszy

Na czym polega prawo do informacji w spółce akcyjnej?

Prawo do informacji jest prawem korporacyjnym i przysługuje ono każdemu akcjonariuszowi bez względu na wielkość reprezentowanego przez niego kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje również posiadaczom akcji niemych, a także zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji. Prawo do informacji jest zapewnieniem akcjonariuszom dostępu do informacji na temat działalności spółki, jednakże nie jest ono tożsame z prawem do kontroli przez akcjonariuszy spółki. Prawo do kontroli w spółce akcyjnej przysługuje radzie nadzorczej.

Prawo do informacji w spółce akcyjnej można podzielić na prawo:

  • mające charakter ogólny (wynikające z art. 428 ksh) - w którym treść żądanych informacji przez akcjonariusza dotyczy spółki (bez precyzowania jakich konkretnie zagadnień związanych z tą spółką);

  • mające charakter szczególny (wynikające z art. 6 § 4 ksh oraz z art. 68 ustawy o rachunkowości) - w którym treść żądanych informacji jest skonkretyzowana do określonego zagadnienia związanego ze spółką, jej działalnością, czy jej prawno-ekonomiczną sytuacją na rynku.

Kiedy akcjonariusz może wykonywać swe prawo do informacji?

Uprawnienia informacyjne akcjonariusz może wykonywać podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W ramach tych uprawnień może on żądać, by zarząd udzielił mu informacji dotyczących spółki. Akcjonariusz może żądać informacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd zobowiązany jest udzielić informacji bezpośrednio na WZA, jednakże w uzasadnionych przypadkach zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

Zarząd może także udzielić akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu.

Odmowa udzielenia informacji

Prawo do informacji o sprawach dotyczących spółki koliduje często z ochroną tajemnicy handlowej. Dlatego też zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku:

  • mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,

  • mogłoby narazić członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Nie jest natomiast zrozumiałe, dlaczego w kodeksie spółek handlowych wprowadzono zapis chroniący członków zarządu przed odpowiedzialnością.

Ochrona prawa do informacji

Prawo do informacji korzysta z ochrony sądowej.

Jeżeli akcjonariuszowi odmówiono udzielenia informacji podczas obrad WZA i w związku z tym zgłosił on sprzeciw do protokołu, może on złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.

Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od dnia zakończenia WZA, na którym odmówiono udzielenia akcjonariuszowi informacji.

Pamiętaj, że:

  • prawo do informacji jest prawem korporacyjnym,

  • prawo do informacji nie jest prawem bezwzględnym - zarząd może odmówić udzielenia informacji w uzasadnionych przypadkach,

  • prawo do informacji korzysta z ochrony sądowej.

Podstawa prawna:


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • W.W W 2011-12-11 22:11:29

    PRAWA DO INFORMACJI NIE JEST RESPEKTOWANE PRZEZ ZARZĄDY W DUŻYCH SPÓŁKACH Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika