Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

Urlop ojcowski - Informacje ogólne

Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 r., nr 237 poz. 1654). Regulacje mają na celu zwiększenie uprawnień osób zatrudnionych, którzy decydują się na posiadanie potomstwa, sprzyjać idei równouprawnienia między płciami oraz odpowiedzialności obojga rodziców za wychowanie dzieci.

Kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka, które nie ukończyło jeszcze drugiego roku życia (24 miesięcy). Prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego przysługuje również ojcom, którzy przysposobili (potocznie - adoptowali) dziecko do 7. roku życia (w przypadku dziecka, któremu odroczono obowiązek szkolny, do 10. roku życia). Urlop ojcowski z racji przysposobienia dziecka musi być wykorzystany w ciągu dwóch lat od uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie. Urlop ojcowski udzielany jest niezależnie od urlopu macierzyńskiego czy też dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który może przysługiwać zarówno matce jak i ojcu dziecka. Pracownik – ojciec przebywający na urlopie ojcowskim przysługuje taka sama ochrona przed rozwiązaniem czy też zmianą stosunku pracy jak pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Wymiar urlopu ojcowskiego

W roku wprowadzenia urlopu ojcowskiego jako nowego uprawnienia pracowniczego związanego z rodzicielstwem (2010) oraz w roku 2011, jego wymiar wynosił 1 tydzień. Wraz z rozpoczęciem 2012 roku, wymiar ten został zwiększony do 2 tygodni i w takim wymiarze obowiazuje do dziś. Na wymiar urlopu składają się wszystkie dni pracy oraz niedziele i święta. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Wniosek o urlop ojcowski 

Pracownik chcący skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi złożyć pracodawcy stosowny wniosek, nie później niż na 7 dni przez planowanym rozpoczęciem urlopu. Należy zaadresować go do pracodawcy, wskazać dane osobowe pracownika oraz zawrzeć żądanie udzielenia urlopu w terminie, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni od złożenia wniosku. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu, może jednak zażądać przedstawienia dokumentacji na potwierdzenie okoliczności urodzenia lub przysposobienia dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków - wniosek, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części zawiera:

 1) imię i nazwisko pracownika;  2) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część. Do wniosku dołącza się:  1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;  2) kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione; 3) oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części; 4) kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję. Dopiero wniosek spełniający te wymagania będzie kompletny a pracodawca będzie zobowiązany go uznać.

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Asia 2014-11-28 11:29:57

    Mam pytanie mój mąż chce skorzystać z urlopu ojcowskiego od dnia narodzin dziecka. Jaką datę należy określić we wniosku który składamy na 7 dni przd urlopem pracodawcy, skoro do końca nie jest nam znana ta data( termin porodu może się przesunąć). I drugie pytanie, odnośnie dołaczenia aktu urodzenia do wniosku, wiadomo że składając go przed porodem nie bedzie go posiadał czy można dostarczyć go później pracodawcy?

  • and 2012-01-03 09:20:01

    Witam, Zwracam się z pytaniem czy mogę wykorzystać urlop ojcowski w tereminie od 06.02.2012 do 17.02.2012 (2 tygodnie) jeżeli moja córka urodziła się 17.02.2011. Czy ten osoatni dzień urlopu może być dniem w którym moja córka ukończy rok. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam and


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika