Koncesje i zezwolenia

Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych (Dz. U. 2003 r., Nr 217, poz. 2125) wprowadziła obowiązek uzupełnienia danych w prowadzonej działalności gospodarczej o PESEL i klasyfikacje prowadzonej działalności. Ustawa ta nowelizowała już w znacznej części nieobowiązującą ustawę o działalności gospodarczej. Zostały jednak utrzymane w mocy przepisy miedzy innymi rozdziału 2.

W jakim terminie należy uzupełnić dane w ewidencji?

Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej uzupełnią, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2004 r.), pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny.

Jakie wymogi stawiają utrzymane w mocy przepisy dla prowadzących działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Kto prowadzi ewidencję?

Dla osób zagranicznych, podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Zgłoszenie

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,

 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jawność ewidencji

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Koszty

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.

Wpis

Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Odmowa wpisu

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:

 1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

 2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

 3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy, gdy doszło do zmiany stanu faktycznego lub prawnego po dokonaniu wpisu?

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.

Kiedy wpis do ewidencji podlega wykreśleniu?

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

 1. zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

 2. jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności takie jak:                              a) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,  b) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

 3. wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,

 4. zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w przypadku, gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.  Wykreślenie w przypadku, o którym mowa pkt 3, następuje z chwilą otrzymania przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, w części objętej przedmiotem działalności przekształconej spółki cywilnej, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez dotychczas właściwy organ ewidencyjny.

Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Jakie są konsekwencje braku uzupełnienia danych w ewidencji?

Sankcją za niedopełnienie obowiązku uzupełnienia danych może być odmowa wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 27.4.2019

  Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • 18.5.2018

  Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)

 • 28.3.2019

  Łatwiejszy dostęp do danych z rejestru PESEL

  W ramach wprowadzonych ułatwień, wnioskodawcy m.in. obywatele, przedsiębiorcy i podmioty publiczne, nie będą już musieli występować do MSWiA o udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru (...)