Wysokość składek na ubezpieczenia

Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne 

Składki za kwiecień - grudzień 2018 r. dla  osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018):

Rodzaj składki

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne *

843,45

778,14

Ubezpieczenie zdrowotne

 319,94 zł

319,94 zł

Fundusz Pracy 

 65,31 zł 

65,31 zł

SUMA 1228,70 zł 1163,39 zł

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób (ta stopa precentowa obowiązuje za miesiące: kwiecień - grudzień 2018 r.).

I. Początkujący przedsiębiorcy

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2018 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.).

Za styczeń - grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 122,98 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

 • 50,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

 • 15,44 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 • 10,52 (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe (ta stopa procentowa obowiązuje za składki należne za miesiące: kwiecień - grudzień 2018 r.)
  • przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

 • ubezpieczenie zdrowotne -  patrz niżej

II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność itp.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: 

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,

 • twórcy i artyści,

 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich  zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

 • oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2018 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Za styczeń - grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 520,36 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

 • 213,26 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

 • 65,31 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 • 44,52 (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe (ta stopa procentowa obowiązuje za składki należne za miesiące: kwiecień - grudzień 2018 r.)
  • przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Ubezpieczenie zdrowotne   

 W 2018 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2018 r., nie może być niższa niż: 319,94 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

Fundusz Pracy

 Składka na Fundusz Pracy w 2018 r. nie może być niższa niż:

 • 65,31 zł (tj. 2,45%)

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w pkt I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 11 107,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Ubezpieczenie wypadkowe

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 nr 167, poz. 1322), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

 • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe".

FGŚP

Pracodawcy, którzy mają obowiązek opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacają ją w wysokości 0,10% podstawy wymiaru (wg art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.).

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika