Stosunek pracy

Kary umowne

Umowy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie. Bardzo często zarówno pracodawcy jak i pracownicy zadają sobie pytanie: a co się dzieje po ustaniu stosunku pracy, jak długo trwa zakaz konkurencji, jak długo pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Otóż, dopóki zapisy umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia przewidywać będą obowiązek wypłacenia odszkodowania (czy to jednorazowo czy w okresowych wypłatach) dla pracownika zobowiązanego do powstrzymywania się od działań konkurencyjnych, po stronie pracodawcy istnieć będzie powyższe zobowiązanie, o ile umowa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia albo też spełnienia się warunku rozwiązującego. Odstąpienie od umowy bądź jej wypowiedzenie, z braku odpowiednich zapisów w jej treści, może zostać zrealizowane poprzez zawarcie aneksu do umowy, na mocy którego strony dopuszczą możliwość jej wypowiedzenia bądź odstąpienia - dopuszczalność takiego rozwiązania przewidują orzeczenia Sądu Najwyższego - m.in. wyrok SN z 26 lutego 2003 r. I PK 16/2002. W jednej umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy można przewidzieć kilka sposobów jej ustania (wypowiedzenie lub odstąpienie).

Sąd Najwyższy uznał również, że umowa o zakazie konkurencji nie musi wskazywać konkretnej przyczyny jej wypowiedzenia. W razie wykonania prawa odstąpienia, umowa o zakazie konkurencji uważana jest za niezawartą, jednakże pracownik nie będzie obowiązany do zwrotu otrzymanego od pracodawcy odszkodowania za powstrzymywanie się od działań konkurencyjnych przed odstąpieniem od umowy [w: Prawo Pracy Komentarz, Dominika Dorre – Kolasa, Warszawa 2014 r.].

A co w sytuacji, jeżeli w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, nie ma postanowienia dotyczącego możliwości jej wypowiedzenia bądź odstąpienia, a strony pozostają w tej kwestii w sporze? Należy podkreślić, iż umowa o zakazie konkurencji jest umową terminową. W zaistniałej sytuacji żadna ze stron umowy nie może od niej jednostronnie odstąpić. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w kwocie i przez okres zawarty w umowie. Sam zakaz konkurencji, może ustać przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, a to w sytuacji ustania jego przyczyny. Nie oznacza to jednak dla pracodawcy równoczesnego ustania obowiązku wypłaty ustalonego umową odszkodowania. Ustaje bowiem sam zakaz konkurencji, a nie zobowiązania finansowe pracodawcy wynikłe z umowy. W konsekwencji, po ustaniu zakazu konkurencji, pracownik może podjąć działalność uprzednio konkurencyjną, pracodawca nadal jednak nie jest zwolniony z umowy w zakresie obowiązku wypłaty odszkodowania - wyrok SN z dnia 5 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 873/2000.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.1.2016

  Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

  W sytuacji gdy pracownik posiada szczególnie ważne informacje, które w razie ujawnienia mogłyby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie (...)

 • 9.8.2012

  Zakaz konkurencji w umowach o pracę

  Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, (...)

 • 6.5.2015

  Zakaz konkurencji wygasa z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę

  Nowe światło na interpretację przepisów o zakazie konkurencji rzuciło orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r. (sygnatura akt I PK 123/14) w sprawie o zapłatę odszkodowania z (...)

 • 4.11.2015

  Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

  Współcześnie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z ryzykiem wyszkolenia współ/pracownika, który zdobywszy odpowiednie doświadczenie i wiedzę, usamodzielnia się i (...)

 • 18.11.2017

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Zanim pracodawca wprowadzi umowny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, powinien dokładnie przemyśleć swoją decyzję, wobec którego pracownika wskazany zakaz będzie miał zastosowanie. (...)