Zapłata, pobór i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

Zobowiązanie podatkowe podatników podatku od czynności cywilnoprawnych

Zobowiązanie to polega na obowiązku uiszczenia podatku wynikającego z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Strony, na których ciąży obowiązek podatkowy, zobowiązane są w terminie 14 dni od dnia postania obowiązku podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek we właściwym urzędzie skarbowym.

Należy podkreślić, że strony mają ten obowiązek wykonać bez wezwania. Oznacza to, że strony same muszą obliczyć wysokość podatku oraz wpłacić ten podatek. Jeżeli strony nie uiszczą należnego podatku, od 15 dnia po powstaniu obowiązku podatkowego są w zwłoce z zapłatą podatku i w stosunku do nich ich należność podatkowa zostanie powiększona o odsetki od zaległości podatkowych.

Podatek należy uiścić we właściwym urzędzie skarbowym. O tym, który urząd jest właściwy, dowiedzą się Państwo z porady "Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Płatnik

Nieco inna sytuacja powstaje gdy obowiązanym do obliczenia i wpłacenia podatku jest płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

W takich sytuacjach płatnicy mają obowiązek obliczyć i wpłacić pobrany od stron czynności cywilnoprawnej podatek. Płatnicy przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

Dodatkowo, jeżeli płatnikiem jest notariusz, jest on zobowiązany do prowadzenia rejestru podatku oraz przekazania urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.

Czy podatek może ulec zwrotowi?

Jako że przedmiotem opodatkowania jest dokonanie czynności cywilnoprawnej, obowiązek podatkowy uzależniony jest od skuteczności czynności cywilnoprawnej. Jak wiadomo, w pewnych sytuacjach czynność cywilnoprawna będzie nieskuteczna. Niekiedy okaże się także nieważna.

Podatek od czynności cywilnoprawnych może ulec zwrotowi, jeżeli:

  • uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna),
  • nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej,
  • podwyższenie kapitału spółki nie zostało zarejestrowane lub zostało zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców,
  • nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 

Podatek ten nie może jednak być zwrócony, jeżeli od końca roku, w którym podatek został zapłacony upłynęło 5 lat.

Pamiętaj, że:

  • jako podatnik masz obowiązek sam obliczyć i wpłacić podatek od czynności cywilnoprawnych - bez wezwania,
  • w określonych sytuacjach zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych może zostać zwrócony

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika