Pozostałe

Umowa o dzieło

Koncesje i zezwolenia

Pozostałe

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

Strona 1 z 5

Ilu pracowników może realizować umowy o dzieło w Niemczech?

Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzoną w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r., polskim pracownikom, którzy na podstawie umowy o dzieło między polskim pracodawcą i przedsiębiorstwem drugiej Strony zostaną oddelegowani do pracy na okres przejściowy (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło), będzie udzielane zezwolenie na pracę niezależnie od stanu i rozwoju sytuacji na rynku pracy. 

Liczbę pracowników na podstawie umowy o dzieło ustalono przy tym na 21 670 osób, w tym w budownictwie - do 10 000 osób oraz monterów izolacji - do 1000 osób. Niezależnie od powyższego ustalono dodatkowy limit zatrudnienia:

  • 5000 osób w ramach umów o dzieło między polskimi pracodawcami a niemieckimi mniejszymi i średnimi przedsiębiorstwami przemysłu i rzemiosła, których obroty wynoszą do 10 mln DM rocznie lub które zatrudniają do 65 osób;  

  • 500 osób przy konserwacji zabytków.  

Wielkości te traktuje się jako średnioroczne.  

Liczby wymienione wyżej (oprócz zatrudnienia przy konserwacji zabytków) będą dostosowane do dalszego rozwoju sytuacji na rynku pracy w sposób następujący: 

  • Przy poprawieniu się sytuacji na rynku pracy tak uzgodnione liczby zostaną zwiększone o 5% od każdego procentu, o który zmniejszyła się w ostatnich dwunastu miesiącach stopa bezrobocia.

  • Przy pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy liczby ulegną odpowiednio redukcji. Celem dostosowania należy porównywać każdorazowo stopy bezrobocia - oddzielnie według kontyngentu i subkontyngentów - na dzień 30 czerwca roku bieżącego i poprzedniego.

  • Zmiany będą uwzględniane z dniem 1 października bieżącego roku.

  • Nowe liczby należy tak zaokrąglić, aby mogły być podzielone bez reszty przez 10. 

  • Federalny Minister Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec ma podawać do wiadomości Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Rzeczypospolitej Polskiej wyliczone w powyższy sposób liczby do 31 sierpnia każdego roku. 

Ustalone liczby pracowników do realizacji umów o dzieło mają być przydzielane przez polskie Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (tj. Ministerstwo Gospodarki) poszczególnym polskim przedsiębiorstwom - czytaj dalej.

Federalny Urząd Pracy Republiki Federalnej Niemiec ma baczyć, przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej Rzeczypospolitej Polskiej, by przy wdrażaniu umowy nie doszło do regionalnej bądź branżowej koncentracji zatrudnionych pracowników realizujących umowę o dzieło.

Omawiana polsko-niemiecka umowa nie ma jednak zastosowania wobec pracowników zatrudnionych w zakresie prac kominowych i z użyciem materiałów ogniotrwałych. 

Kiedy może zostać udzielone zezwolenie na pracę w RFN pracownikom polskich przedsiębiorstw?

Zgodnie z ww. Umową, zezwolenie na pracę będzie udzielane pracownikom polskich przedsiębiorstw tylko na realizację umów o dzieło, których wykonanie wymaga przeważającego zatrudnienia pracowników wykwalifikowanych. Pracownicy niewykwalifikowani otrzymają zaś zezwolenie na pracę, gdy będzie to niezbędne do wykonania prac. 

Zezwolenie na pracę będzie udzielone pracownikowi polskiego przedsiębiorstwa oddelegowanemu do pracy w ramach umowy o dzieło, jeżeli:

  • będzie posiadał zezwolenie na pobyt, 

  • jego wynagrodzenie wynikające z umowy, łącznie z częścią wypłacaną w związku z zatrudnieniem za granicą, będzie odpowiadać wynagrodzeniu, jakie przewidują za wykonywanie porównywalnej pracy niemieckie układy zbiorowe

  • została złożona we właściwym krajowym urzędzie zatrudnienia kopia umowy o dzieło. 

Zezwolenie na pracę ma być udzielane na przewidywany okres trwania prac przewidzianych umową o dzieło, jednak w zasadzie na okres nie dłuższy niż 2 lata. W przypadku gdy realizacja umowy o dzieło trwa dłużej niż 2 lata, zezwolenie to przedłuża się odpowiednio, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli od początku zostało ustalone, że realizacja umowy o dzieło trwać będzie dłużej niż 2 lata, wtedy zezwolenia udziela się maksymalnie na okres 3 lat. 

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: