Zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i jego skutki

Sam układ zawarty pomiędzy wierzycielami upadłego a upadłym nie rodzi jeszcze skutków w postępowaniu upadłościowym. Układ taki musi być wpierw zbadany przez sąd pod kątem jego zdolności z prawem oraz zatwierdzony.

W jaki sposób sąd zatwierdza układ?

Zatwierdzony przez sąd może być tylko układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli. Układ ten zatwierdzany jest przez sąd po wysłuchaniu osób, których wyjaśnienia sąd uzna za konieczne. Mogą to być zarówno sam upadły jak i wierzyciele, nie należy wykluczyć także opinii biegłego.

Zarzuty wierzycieli

Zatwierdzenie układu następuje w trybie nieprocesowym. Jeżeli jednak którykolwiek z wierzycieli zgłosił na zgromadzeniu lub w ciągu tygodnia od dnia jego zakończenia zarzuty przeciwko układowi, sąd wyznaczy w celu zatwierdzenia układu rozprawę. Na rozprawę taką wzywa się wierzycieli, którzy wnieśli zarzuty, upadłego oraz syndyka. Jeżeli zarzuty wniesiono wobec układu zawartego z upadłym, którym jest przedsiębiorstwo państwowe, na rozprawę wzywa się także organ założycielski tego przedsiębiorstwa oraz organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa.

Kiedy sąd odmawia zatwierdzenia układu?

Sąd w pewnych przypadkach może, a w pewnych jest zobowiązany odmówić zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym.

Sąd może odmówić zawarcia takiego układu, jeżeli jego warunki są zbyt krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili przeciwko układowi zarzuty.

Sąd natomiast musi odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli:

  • jest on niedopuszczalny w myśl przepisów prawa upadłościowego,
  • zwołanie zgromadzenia wierzycieli lub głosowanie odbyło się wbrew przepisom prawa upadłościowego, o ile jednak uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wyniki głosowania,
  • układ sprzeciwia się dobrym obyczajom lub porządkowi publicznemu.

Zatwierdzenie układu następuje w formie postanowienia. Na postanowienie odmawiające zawarcia układu przysługuje zażalenie. Natomiast na postanowienie sądu drugiej instancji, odmawiające zatwierdzenia układu, służy kasacja.

Skutki układu zawartego w postępowaniu upadłościowym.

Jeżeli sąd postanowieniem zatwierdzi przyjęty przez wierzycieli układ, skutki wynikające z zawartego układu obowiązują wierzycieli, których wierzytelności mogły być objęte układem, a których tytuły roszczeń pochodzą od upadłego z czasu przed datą ogłoszenia upadłości, bez względu na to, czy swe wierzytelności zgłosili do masy upadłości czy nie.

Jednakże układ taki nie narusza praw wierzyciela, które ma on w stosunku do współdłużnika upadłego a także do poręczyciela upadłego. Układ ten nie narusza także praw wierzyciela przysługujących mu z tytułu zastawu, prawa zatrzymania a także praw zabezpieczonych wpisem do ksiąg wieczystych oraz innych ksiąg i rejestrów.

Ukończenie postępowania

Jeżeli w ramach postępowania upadłościowego, upadły skutecznie doprowadził do zawarcia układu z wierzycielami, stanowi to podstawę do ukończenia postępowania upadłościowego. Należy jednak pamiętać, że układ może obejmować tylko niektóre wierzytelności (tj. wierzytelności nie uprzywilejowane). Dlatego też postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego może być wydane dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ zawarty w postępowaniu upadłościowym, a także po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu zobowiązań masy upadłości i wierzytelności uprzywilejowanych.

Pamiętaj, że:

  • Dla skuteczności układu konieczne jest jego zatwierdzenie przez sąd,
  • Wierzyciele mogą wnosić w stosunku do treści układu zarzuty,
  • Na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu służy zażalenie, a na postanowienie odmawiające zatwierdzenia układu wydane w drugiej instancji - kasacja.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ewas 2011-09-10 14:54:51

    Czy po wydaniu przez Sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami muszę ponownie rozsyłać zawiadomienia do nich lub ogłaszać ten fakt w Rzeczpospolitej? W postępowaniu wg "starej" ustawy należało wysłać powiadomienie o całej wierzytelności, kwocie umorzenia oraz ilości rat, w których ta wierzytelność będzie spłacana.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika