Zawarcie i rozwiązanie umowy o elektroniczny instrument płatniczy

Sam elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego.

Jakie wymagania formalne powinna spełniać umowa o elektroniczny instrument płatniczy?

Umowa o elektroniczny instrument płatniczy zawierana przez wydawcę i posiadacza (za wyjątkiem umowy o instrument pieniądza elektronicznego na okaziciela) powinna być zawarta w formie pisemnej.

Jakie niezbędne elementy powinna zawierać umowa o elektroniczny instrument płatniczy?

Ustawa wskazuje, jakie elementy powinna zawierać taka umowa w szczególności. Są to:

 1.  strony umowy,
 2. rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z których może korzystać posiadacz, dokonując operacji przy użyciu tego instrumentu,
 3. rodzaje operacji, których można dokonywać przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego,
 4. terminy wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza,
 5. określenie ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeżeli umowa je przewiduje,
 6. terminy wykonywania przez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego oraz z tytułu należnych wydawcy opłat i prowizji lub spłaty należności,
 7. rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian,
 8. zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut,
 9. zasady obliczania odsetek,
 10. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
 11. okres, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania,
 12. sposób, termin i ważne powody wypowiedzenia warunków umowy przez wydawcę,
 13. sposób postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego.

Jak już była mowa wcześniej, jednym z warunków umowy jaki powinna zawierać, jest wskazanie terminu wypowiedzenie warunków umowy przez wydawcę. Ustawodawca zaznacza, że termin ten może zostać określony dowolnie, jednak nie może być krótszy niż miesiąc.
Treść umowy powinna zostać uzupełniona jeszcze o jeden element, mianowicie w sytuacji, gdy posługiwanie się elektronicznym instrumentem płatniczym wymaga użycia podpisu posiadacza lub użytkownika karty płatniczej, do umowy o elektroniczny instrument płatniczy dołącza się wzór podpisu posiadacza lub użytkownika karty płatniczej.

Czy i kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o elektroniczny instrument płatniczy?

Nie ma przeszkód, by posiadacza w każdej chwili dokonał wypowiedzenia umowy o elektroniczny instrument płatniczy i w ten sposób rozwiązać umowę. W przypadku wydawcy natomiast mamy do czynienia już z pewnym ograniczeniem w tym zakresie, bowiem wydawca wprawdzie również może wypowiedzieć umowę o elektroniczny instrument płatniczy, jednak może tego dokonać tylko z ważnych powodów określonych w umowie.

Pamiętaj, że:

 • Roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem 2 lat,
 • Stosowane stawki oprocentowania oraz wysokość pobieranych opłat i prowizji powinny zostać ogłoszone w sposób ogólnie dostępny, w miejscu prowadzenia działalności przez wydawcę lub przy użyciu innych środków publicznego komunikowania, jest to obowiązek wydawcy elektronicznego instrumentu płatniczego,
 • Posiadacza nie obciążają operacje dokonane przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego, których zlecenia nie potwierdził.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. 2002 r., Nr 169, poz. 1385 ze zmianami).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika