Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie.

Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?

Co to jest praca sezonowa?

Praca sezonowa została przewidziana dla pracowników pracujących w branżach uzależnionych od pór roku lub warunków atmosferycznych.

Taka praca musi być wykonywana:  

Są to wybrane rodzaje działalności w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwaterowania i usług gastronomicznych (25 podklas w sekcji A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz 4 podklasy w sekcji I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi).

Praca sezonowa cudzoziemca jest możliwa, tylko na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (chyba, że cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę).

Praca sezonowa nie może być świadczona na podstawie wpisu do ewidencji oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę sezonową to tzw. zezwolenie typu S.

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

Obywatele Ukrainy (oraz ich małżonkowie. jeśli wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i zamierzają w niej pozostać), mogą świadczyć pracę sezonową, bez żadnych pozwoleń.

W tym wypadku nie ma również konieczności składania oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jedyną formalnością jaka jest wymagana, to powiadomienie urzędu pracy o fakcie podjęcia pracy przez cudzoziemca (niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie) w ciągu 14 dni, przez stronę www.praca.gov.pl

Jeżeli zatrudniasz do wykonywania prac sezonowych obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji, to składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie musisz dołączać informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

W przypadku obywateli innych państw spoza Unii Europejskiej konieczne jest dołączanie informacji starosty.  

Możesz złożyć wniosek do starosty o wydanie zezwolenia wielosezonowego, jeżeli:

 • chcesz zatrudniać systematycznie cudzoziemców z tych pięciu państw do prac sezonowych
 • w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, co najmniej raz powierzyłeś wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

W takim przypadku starosta może wpisać twój wniosek do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w ciągu nie więcej niż trzech kolejnych lat kalendarzowych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Złóż wniosek przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Gdzie załatwisz sprawę?

Sprawę można załatwić w powiatowym urzędzie pracy.

Co zrobić krok po kroku?

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową musisz między innymi określić proponowane wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.  

Wniosek składasz do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego dla twojej siedziby.

Powiatowe urzędy pracy mogą mieć własne wytyczne dotyczące składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Sprawdź - na stronie urzędu lub zadzwoń - jakie zasady złożenia wniosku obowiązują w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla twojej sprawy.

Niektóre powiatowe urzędy pracy mogą wymagać składania wniosków wyłącznie online, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (szczególnie w przypadku dużych miast).

Z kolei część powiatowych urzędów pracy nie obsługuje wniosków online. Dlatego, jeśli nie możesz znaleźć na liście właściwego dla twojej sprawy urzędu, oznacza to, że musisz złożyć wniosek osobiście lub listownie (w zależności od tego, jaki jest wymóg konkretnego PUP).

Najprostszym sposobem jest złożenie wniosku online za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl

 • wybierz zakładkę "Zezwolenie na pracę sezonową" oraz odpowiedni rodzaj wniosku (pamiętaj, że inny rodzaj wniosku będzie obowiązywał, jeśli występujesz jako agencja pracy tymczasowej);
 • wypełnij elektroniczny wniosek;
 • załącz kopie elektroniczne (skany) niezbędnych dokumentów;
 • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będzie trzeba uzupełnić braki formalne, okazać oryginały dokumentów, które zostały załączone jako skany, lub żeby ustalić dalsze kroki.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca możesz równieżprzesłać pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi - potwierdzenia odbioru. Będzie to potwierdzenie złożenia wniosku. Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będzie trzeba uzupełnić braki formalne lub w kwestii dalszego postępowania.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość jako pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – jeśli jesteś osobą fizyczną;
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – jeśli jesteś osobą prawną;
  • umowę spółki – jeśli reprezentujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną;
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – jeśli reprezentujesz spółkę akcyjną w organizacji;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne;
 • wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
 • dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski - w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce;
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika - jeżeli działasz jako agencja pracy tymczasowej;
 • informacja starosty, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku (nie dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy);
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (w przypadku, gdy informacja starosty jest wymagana);
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, zwalniających z obowiązku przedłożenia informacji starosty;
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową zawierający:
  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (opłata od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową),
  • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występujesz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową).

Jeżeli występujesz o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające maksymalnie w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych - zezwolenie wielosezonowe, składasz dodatkowo: 

 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy sezonowej cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem wydanym na pracę sezonową, przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat;
 • dokumenty potwierdzające, że nie zalegasz z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli ich potrącanie i odprowadzanie było wymagane w związku z pracą sezonową wykonywaną przez danego cudzoziemca.

W jakiej formie składasz dokumenty? Do wniosku składanego w wersji papierowej dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie, który jest  adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. 

Wyjątkiem są: 

 • dokument podróży cudzoziemca (wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek), 

 • twój dowód osobisty, który składasz jeżeli jesteś osobą fizyczną (zostaniesz poproszony o okazanie oryginału do wglądu), 

- których załączasz kopie. 

Do wniosku składanego w wersji elektronicznej musisz dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów.

Informację starosty – jeśli była wymagana – musisz zawsze przedłożyć w oryginale. Jeśli złożyłeś wniosek elektronicznie i na tym etapie dołączyłeś skan informacji, zostaniesz poproszony później o oryginał (podczas weryfikacji wniosku). 

Urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś zwykłe lub elektroniczne kopie. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty.

Termin: złóż wniosek przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

     2.       Urząd sprawdzi poprawność wniosku i załączników

 

Jeżeli pracownik urzędu stwierdzi braki w dokumentacji lub nieścisłości, to wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia wątpliwości. Na uzupełnienie braków masz co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

     3.    Starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową lub wpisze wniosek do ewidencji

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski, starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Jeśli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, starosta:

 • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

 Zaświadczenie musisz przekazać cudzoziemcowi, którego dotyczy, ponieważ:

 • jest to podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej;
 • gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, potwierdza cel wjazdu do Polski.

Starosta wydaje decyzję odmową, jeżeli:

 • jako podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi – dopuściłeś się przestępstw, lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego;
 • z okoliczności wynika, że składasz oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiadasz środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalegasz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub płaceniem podatków.

     4.      Złóż oświadczenie, jeżeli cudzoziemiec przyjechał do Polski

W przypadku, gdy otrzymałeś decyzję o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej poinformuj powiatowy urząd pracy (PUP), jeżeli cudzoziemiec, dla którego starasz się o zezwolenie na pracę sezonową, przyjechał do Polski, złóżoświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca do wykonywania pracy sezonowej. Możesz to zrobić za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl, wybierając zakładkę "Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (PSZ-OZPS)".

Dopiero po złożeniu tego oświadczenia starosta wyda ci zezwolenie na pracę sezonową.

Jeśli twój wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej (bo cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski), a ty nie przedstawisz kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski: 

 •  po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub 

 •  w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub 

 • w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę

- to postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prace sezonową zostanie umorzone (wniosek nie będzie rozpatrywany, a tym samym nie dostaniesz zezwolenia na pracę sezonową).  

Wtedy też wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej ulega unieważnieniu z mocy prawa. 

Do oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca do wykonywania pracy sezonowej załącz kopię dokumentu podróży cudzoziemca zawierającego wizę, na podstawie której cudzoziemiec przebywa w Polsce oraz potwierdzenie daty wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen (kopia powinna zostać sporządzona po przyjeździe cudzoziemca do Polski oraz powinna zawierać wszystkie strony dokumentu podróży cudzoziemca).  

Dodatkowo musisz przedstawić informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Cudzoziemiec może legalnie wykonywać prace w okresie podanym w zezwoleniu na pracę sezonową. 

Cudzoziemiec może pracować również legalnie w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu o przyjeździe cudzoziemca dla którego pracodawca uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracy sezonowej. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w tym zaświadczeniu wydanym wcześniej przez powiatowy urząd pracy. 

Ważne! Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie dokumentu innego niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, bez związku z wnioskiem dotyczącym zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, to pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku (o ile nie zawiera on braków formalnych) do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni.

Do oświadczenia załącz kopię dokumentu podróży cudzoziemca zawierającego wizę, na podstawie której cudzoziemiec przebywa w Polsce oraz potwierdzenie daty wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen (kopia powinna zostać sporządzona po przyjeździe cudzoziemca do Polski oraz powinna zawierać wszystkie strony dokumentu podróży cudzoziemca).

Termin: nie później niż 120 dni od dnia wpisu twojego wniosku do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Ile zapłacisz?

 • 30 zł - opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wpłać ją na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym składasz wniosek

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeżeli korzystasz z pełnomocnika. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby powiatowego urzędu pracy, do którego składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Nie musisz płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ile będziesz czekać?

Czas oczekiwania na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej (jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską) lub wydanie zezwolenia na prace sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski) wynosi: 

 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku;
 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli wymagane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Wskazane terminy dotyczą wydania zezwolenia na pracę sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski) lub wydania decyzji o wpisie do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską).

Jak możesz się odwołać?

Jeżeli starosta odmówił ci wydania zezwolenia na pracę sezonową to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca

Jeżeli starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, to musisz podpisać  z nim umowę na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową, a wcześniej przedstawić mu tę umowę przetłumaczoną na język dla niego zrozumiały.

Wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie może być niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. 

Jesteś zobowiązany do przechowywania przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopii dokumentu, który uprawnia go do pobytu w Polsce.

Ważne! Zezwolenie na pracę sezonową nie zawiera stanowiska lub rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Z tego względu jesteś uprawniony do powierzania cudzoziemcowi wszystkich rodzajów prac uznanych za prace sezonowe, w ramach podklas działalności gospodarczych według PKD.

Praca inna niż sezonowa 

Na 30 dni możesz powierzyć obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji, w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), pracę inną niż sezonowa. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie co najmniej w takiej samej wysokości, jak określone w zezwoleniu na pracę sezonową. Ponadto cudzoziemiec nie może w takiej sytuacji wykonywać pracy jako pracownik tymczasowy. 

Zakwaterowanie  

Jeśli oferujesz cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową zakwaterowanie to jako pracodawca jesteś zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. Nie możesz potrącać czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca. Takie zapisy, nawet jeśli pojawią się w umowie z cudzoziemcem, są z mocy prawa nieważne. 

Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Polski  na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres ten jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do państwa strefy Schengen.

W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali w celu innym niż praca sezonowa zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu nie dłuższy niż 9 miesięcy. Okres ten liczony jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Jeśli chcesz, aby cudzoziemiec pracował dla ciebie, po upływie okresu na jaki zostało wydane zezwolenie na pracę sezonową, możesz wnioskować o jego przedłużenie.

Kiedy nie musisz uzyskać nowego zezwolenia?

Nie musisz występować o nowe zezwolenie na pracę sezonową w następujących przypadkach: 

 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast umowy cywilnoprawnej
 • zawarcie z cudzoziemcem innej umowy niż wskazana w zezwoleniu na pracę sezonową umowa o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku, gdy działasz jako agencja pracy tymczasowej, musisz poinformować właściwy urząd pracy o zmianie siedziby, przejęciu zakładu lub przejściu zakładu na innego pracodawcę, w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

Kiedy starosta uchyli wydane zezwolenie?

 • ulegną zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
 • ustanie przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową;
 • złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączyłeś do niego dokumenty zawierające takie dane;
 • zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę albo podrobiłeś lub przerobiłeś dokument albo takiego dokumentu użyłeś jako autentycznego;
 • nie dopełniłeś obowiązku wypłacenia cudzoziemcowi należnego wynagrodzenia lub nie opłacałeś należnych składek na ubezpieczenia społeczne;
 • nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi (w szczególności działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej) lub twoja działalność jest w okresie likwidacji lub zawieszenia;
 • dopuściłeś się przestępstw, lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego.

Jakie państwa należą do obszaru Schengen?

Obecnie do państw obszaru Schengen należy 26 krajów Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz 4 kraje nienależące do Unii Europejskiej – Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria. 

 

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika