Nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią postępowania cywilne

Rządowy projekt dotyczy przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

Cel przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązań

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ma przyspieszyć i uprościć postępowania cywilne, szczególnie postępowania uproszczone oraz sprawy gospodarcze. Nowe przepisy doprecyzowują m.in. zasady tzw. doręczeń komorniczych oraz przewidują nowe rozwiązania dotyczące planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń. Zmienią się także przepisy dotyczące uzasadniania orzeczeń, które wydawane są na posiedzeniach niejawnych.

Porady prawne

#baner## 

Najważniejsze proponowane rozwiązania

Rozszerzone zostanie stosowanie zasady zakazu nadużycia prawa procesowego na kolejne instytucje procesowe. Niedopuszczalne będzie złożenie wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy. Niedopuszczalne będzie złożenie ponownego wniosku o wznowienie postępowania opartego na tych samych podstawach oraz dotkniętej brakami skargi na przewlekłość postępowania, która zawiera te same braki, co skarga wcześniej odrzucona.

Aby przyspieszyć postępowania sądowe w postępowaniu uproszczonym, do 4 tys. zł podniesiony zostanie próg kwotowy dotyczący spraw bagatelnych (aktualnie są to sprawy o roszczenia majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1 tys. zł), w których nie potrzeba sporządzać rozbudowanych uzasadnień oraz nie ma możliwości uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Poszerzony zostanie zakres stosowania i usprawnienie instytucji tzw. negocjacyjnego systemu wynagradzania biegłych sądowych. Chodzi o pozostawienie sądowi swobody decyzji w sprawach, w których wynagrodzenie biegłego nie będzie przekraczać 5 tys. zł, a jedna ze stron zgodziła się na zaproponowane przez biegłego wynagrodzenie i zapłaciła zaliczkę.

Nowym rozwiązaniem będzie m.in. podniesienie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, uzasadniającej właściwość sądu okręgowego – z 75 tys. zł do 100 tys. zł. Po wejściu w życie nowych przepisów sądy okręgowe zostaną więc odciążone od nadmiaru spraw poprzez podniesienie wartości przedmiotu sporu z 75 tys. zł do 100 tys. zł. Sprawami, w których wartość przedmiot sporu będzie niższa niż 100 tys. zł, zajmą się działające w danym okręgu sądowym, sądy rejonowe.

Uproszczone zostaną zasady uzasadniania i doręczania stronom postanowień, wydanych na posiedzeniu niejawnym, a także ich zaskarżania.

Zostaną określone również minimalne wymogi dotyczące struktury pism wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników. Zawarte w nowelizacji rozwiązania doprecyzują przepisy o tzw. doręczeniach komorniczych, uelastycznią przebieg posiedzeń przygotowawczych oraz sposób wydawania, uzasadniania i doręczania postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych. Dodatkowo, aby usprawnić postępowanie zostanie poszerzony katalog pism stanowiących nadużycie prawa procesowego. Będą one pozostawiane w aktach sprawy bez podejmowania dalszych czynności.

Proponowane przepisy zwiększą dostęp wierzycieli do instytucji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przed wszczęciem lub w toku procesu, poprzez obniżenie opłat komorniczych i powiązanie ich wysokości z rzeczywistymi efektami pracy komornika.

Wprowadzone zostaną rozwiązania, które uporządkują egzekucję z nieruchomości, w tym istotnie poprawią sytuację wierzycieli alimentacyjnych – dotyczy to postępowania o podział sumy uzyskanej z egzekucji.

Proponowane rozwiązania wprowadzają zupełnie nowe postępowanie z udziałem konsumentów, które wzmocni ich pozycję procesową wobec przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika