Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa: 387,6 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa: 416,1 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,7 proc. PKB.

Założenia

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus", którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

Uwzględniono także skutki wynikające m.in. z:

 • realizacji programu ,,Dobry start", którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
 • wprowadzenia tzw. ,,małego ZUS" dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego
  30-krotności minimalnego wynagrodzenia,
 • uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
 • finansowania zadań w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 • wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
 • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,
 • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc.
 • podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej,
 • dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
 • weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń
  z pomocy społecznej,
 • programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
 • programu modernizacji Służby Więziennej latach 2017-2020,
 • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
 • realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

Dochody

Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.:

 • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
 • wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
 • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,
 • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
 • wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych,
 • rozwój system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada się:

 • wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT.Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83 proc. w 2018 r. do 49,93 proc. w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r.

Prospołeczny budżet 2019

Polityka rodzinna w budżecie 2019 r. nadal zajmuje kluczowe miejsce. W 100% zabezpieczono środki na wszystkie realizowane programy, m.in. Rodzina 500+, Dobry Start czy program "Za życiem". Co więcej, na niektóre zadania środki uległy znaczącemu zwiększeniu.

 - „Cieszę się, że w projekcie budżetu na przyszły rok zostały zaplanowane odpowiednie środki na nasze zadania i  programy rodzinne. Bezpieczna i szczęśliwa rodzina jest i pozostanie naszym priorytetem” - stwierdziła minister Elżbieta Rafalska.

W projekcie budżetu na 2019 rok zabezpieczone zostały środki także na priorytetowe działania będące w kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dla rodzin

W projekcie ustawy budżetowej zabezpieczono 1,44 mld zł na wprowadzony w tym roku program „Dobry start”. To obok „Rodzina 500+” najważniejszy rodzinny program rządu. Na realizację programu Rodzina 500+ zagwarantowano w przyszłorocznym budżecie blisko 22 mld zł.

Na rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach programu „Maluch+” zagwarantowano 450 mln zł, czyli tak jak w bieżącym roku to trzykrotnie więcej niż w poprzednich latach.

Wydatki w ramach najważniejszych programów rodzinnych zamyka Karta Dużej Rodziny, gdzie planowany jest wzrost o 12,2 mln zł (ustawa budżetowa na rok 2018 – 28,6 mln zł, ustawa na rok 2019 -  40,8 mln zł) Wzrost wynika z rozszerzenia od 1 stycznia 2019 r. karty dużej rodziny o rodziców, którzy kiedykolwiek wychowali troje dzieci.

Dla osób niepełnosprawnych

Większe wsparcie otrzymają także osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. To ponad 500 mln zł zabezpieczonych środków na ten cel.

Więcej na pomoc społeczną

Aż o 223 mln wzrosną wydatki na realizację zadań z pomocy społecznej co przełoży się na objęcie większym wsparciem szerszej grupy osób.

Na rozwój miejsc dla seniorów w ramach programu Senior+ rząd przeznaczy w 2019 r. 80 mln zł. To środki, dzięki którym powstaną Dzienne Domy Opieki oraz Kluby Senior+ dla osób starszych.

Ocena  Premiera

- "Jest to bardzo dobry budżet, który wpisuje się w naszą politykę społeczną, rozwojową oraz inwestycyjną, a także politykę bezpieczeństwa" – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier znaczył, że u źródeł uchwalonego budżetu stoją przede wszystkim prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające system podatkowy. I jak dodał, projekt uwzględnia programy społeczne zapowiadane przez rząd, m.in. Program Rodzina 500 +, Leki dla seniorów czy obniżenie wieku emerytalnego.

Jednocześnie szef rządu pokreślił, że w budżecie zabezpieczono środki na Fundusz Dróg Samorządowych oraz na współfinansowanie termomodernizacji budynków, czyli program Czyste Powietrze. Zaproponowany budżet zawiera także wzrost wydatków na obronność – mówił.

Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę na fakt, że deficyt budżetowy spada i mieścimy się we wszystkich regułach unijnych, związanych z funkcjonowaniem państw członkowskich, w ramach reżimu narzuconego przez Unię Europejską.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do statystyk podanych przez Komisję Europejską, które wyraźnie wskazują, że w ostatnich latach mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Według szefa polskiego rządu oznacza to, że nasz model społeczny, w którym państwo, społeczeństwo oraz gospodarka stanowią jedność dobrze funkcjonuje.

Jesteśmy dobrym i sprawnym gospodarzem – zakończył swoje wystąpienie Prezes Rady Ministrów.

Budżet środków europejskich

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

 • dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.