Pozostałe

Rachunki i rozliczenia

Kredyty i pożyczki

Gwarancje, poręczenie, akredytywy

Pozostałe

W banku

Weksle

Czeki

Obligacje

Akcje

Pozostałe

Informacje o sytuacji sektora finansowego

Strona 1 z 3

Poniżej przedstawiamy informacje o sytuacji sektora finansowego i działaniach Komisji Nadzoru Finansowego

Informacja o sytuacji sektora finansowego i działaniach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

 

I. Sytuacja sektora finansowego w Polsce


1. Banki

 • Wynik finansowy sektora bankowego po ośmiu miesiącach br. wyniósł 11,3 mld zł i był o 20% (1,9 mld zł) wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r.

 • Nie występuje zagrożenie wypłacalności banków. W stosunku do końca 2007 r. nastąpiło obniżenie średniego współczynnika wypłacalności sektora bankowego z 12,1% do 11,0%.
  Obniżenie współczynnika wynika z uwzględnienia w rachunku adekwatności kapitałowej
  wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego i dalszego wzrostu wymogu z tytułu
  ryzyka kredytowego (wzrost aktywów).

 • Udział należności zagrożonych w należnościach ogółem zmniejszył się na koniec sierpnia br. do rekordowo niskiego poziomu 4,7% (dla gospodarstw domowych - 3,8%, dla przedsiębiorstw - 5,9%). Spadek udziału wynikał z szybkiego wzrostu należności ogółem.

 • Papiery zagranicznych emitentów stanowiły na koniec sierpnia br. 0,6% aktywów sektora bankowego, z tego 60% to papiery skarbowe. Papiery dłużne wszystkich zagranicznych banków miały charakter śladowy i stanowiły 0,2% aktywów sektora.


2. Rynek kapitałowy

 • Sytuacja finansowa towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) jest stabilna i towarzystwa

nie wymagają dokapitalizowania. W przypadku gdyby zaszła potrzeba, akcjonariusze TFI
posiadają wystarczające środki finansowe na podniesienie kapitałów towarzystw.

 • Zgodnie z przekazywanymi przez TFI raportami (stan na koniec września br.) wszystkie 38 towarzystw posiada kapitały własne na poziomach wymaganych przez ustawę o funduszach inwestycyjnych. Średnia wartość pokrycia kapitału własnego TFI w stosunku do minimalnego wymogu kapitałowego na koniec sierpnia br. wynosiła 4,81.

 • Kapitały nadzorowane firm inwestycyjnych są na poziomach wymaganych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Na koniec sierpnia br. średnie pokrycie wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych kształtowało się na poziomie 480% minimalnych wymogów kapitałowych. Zyski brutto sektora firm inwestycyjnych za I półrocze br. wyniosły 1,38 mld zł przy 1,87 mld zł za cały 2007 r.

 • Aktualne dane o sytuacji finansowej emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym warszawskiej giełdy będą dostępne w połowie listopada br. W ostatnich tygodniach nie zaobserwowano jednak zwiększonej liczby korekt prognoz spółek publicznych. Nie pojawiały się też raporty bieżące wskazujące bezpośrednio na zagrożenie polskich spółek publicznych sytuacją na światowych rynkach finansowych.


3. Zakłady ubezpieczeń

 • Dane dotyczące sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń nie wskazują na zagrożenie ich wypłacalności.

 • Wartości wskaźników wypłacalności (środki własne/margines wypłacalności) według stanu na dzień 30 września br. (wstępne dane szacunkowe) wyniosły 272,1% (dział I) i 669,2% (dział II). Wskaźniki pokrycia rezerw aktywami (aktywa na pokrycie rezerw/rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) wyniosły 108,4% (dział I) i 158,7% (dział II). Wszystkie zakłady spełniały ustawowy wymóg posiadania aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

 • Lokaty zakładów ubezpieczeń na dzień 30 czerwca br. wyniosły 121,5 mld zł (96,7% spośród tych lokat ulokowane zostało na terytorium RP, 2,7% w innych krajach UE, a jedynie 0,3% w krajach poza UE). Według danych na dzień 30 września br. łączna wartość wszystkich lokat zakładów ubezpieczeń wyniosła 126 mld zł.


4. Otwarte fundusze emerytalne (OFE)

 • W zakresie sytuacji finansowej podmiotów rynku emerytalnego brak jest aktualnie zagrożeń w stosunku do towarzystw emerytalnych (brak ryzyka niewypłacalności).

 • Sytuacja na rynku kapitałowym, w szczególności na krajowym rynku papierów udziałowych, spowodowała spadek aktywów netto OFE z poziomu 140 mld zł na początku br. do 130,6 mld zł w dniu 17 października br., mimo Ŝe w tym czasie ZUS przekazał do OFE ponad 15,7 mld zł składek członków. W konsekwencji OFE uzyskały ujemne stopy zwrotu - średnia ważona stopa zwrotu wyniosła -16,2% (najwyższa -13,9%, najniższa -17,0%).

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.2.2018

  Bezpieczne finanse

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej podmiotom z sektora finansowego oraz instytucjom państwowym zajmującym się tym rynkiem, prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli (...)

 • 17.6.2018

  Podmioty sektora finansowego sprawdzą niekaralność swych pracowników

  Pracodawca będący podmiotem sektora finansowego będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych w projekcie stanowiskach pracy podania (...)

 • 19.1.2018

  Dzięki ustawie STIR możesz już sprawdzić swojego kontrahenta

  13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych - tzw. (...)

 • 18.2.2019

  PROW sfinansuje gwarancje do kredytów

  Zaproponowano przepisy, które umożliwią stosowanie instrumentów finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Chodzi o nową formę (...)

 • 12.11.2017

  Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

  Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych (...)