Postępowanie administracyjne

Niewykonanie umowy

Postępowanie administracyjne

Umowy

Ochrona konsumenta

Jak i gdzie złożyć reklamację telekomunikacyjną?

Strona 1 z 3

Jeśli masz problemy z Twoim telefonem lub problemy z dostępem do Internetu, poniżej znajdziesz sposoby ich rozwiązania. Przede wszystkim jednak...  

1. Skontaktuj się z Twoim operatorem telekomunikacyjnym albo dostawcą Internetu

Postaraj się omówić Twój problem z operatorem telekomunikacyjnym albo dostawcą usług internetowych. Najczęściej jest to najszybsza droga do pomyślnego rozwiązania problemu. Jeśli to nie pomoże, wówczas...  

2. Wnieś oficjalną reklamację do Twego dostawcy usług telekomunikacyjnych

2.1. Jak wnieść reklamację?

Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika firmy lub pisemnie. Możesz ją złożyć w każdej jednostce obsługującej użytkowników danego dostawcy usług. Jeśli składasz reklamację:

 • ustnie do protokołu - osoba, która ją przyjmuje w oddziale firmy jest zobowiązana przepisami do potwierdzenia na piśmie, że ją przyjęła,

 • telefonicznie - operator, jest zobowiązany potwierdzić to na piśmie w ciągu 14 dni. Potwierdzając przyjęcie reklamacji, powinien jednocześnie napisać nazwę, adres i numer telefonu do jednostki, która zajmuje się rozpatrzeniem Twojej reklamacji.

UWAGA! Potwierdzenie to nie jest wymagane, jeśli operator udzieli Ci odpowiedzi w terminie 14 dni od momentu jej telefonicznego złożenia.

Jeśli wolisz napisać do operatora - możesz wysłać list, faks lub skorzystać z poczty elektronicznej. Operator jest obowiązany potwierdzić to na piśmie w ciągu 14 dni. Potwierdzając przyjęcie reklamacji, powinien jednocześnie napisać nazwę, adres i numer telefonu do swojej jednostki organizacyjnej, która zajmuje się rozpatrzeniem Twojej reklamacji.

UWAGA! Potwierdzenie to nie jest wymagane, jeśli operator udzieli Ci odpowiedzi w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

UWAGA! Prawo określa dokładne wymagania, jakie powinna spełniać oficjalna reklamacja do operatora. Upewnij się, czy Twoja reklamacja zawiera wymagane prawem następujące elementy:

 • imię i nazwisko (lub nazwę firmy),

 • adres zamieszkania (lub siedziby firmy),

 • określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu,

 • przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację,

 • Twój numer ewidencyjny (znajdziesz na rachunku, albo w podpisanej przez Ciebie umowie) ewentualnie nadany numer reklamacji (jeśli ponownie zwracasz się w tej samej sprawie),

 • datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - jeśli reklamujesz niedotrzymanie terminu zapisanego w umowie,

 • wysokość kwoty odszkodowania, jeśli żądasz od operatora jej wypłaty,

 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - tylko w wypadku, jeśli żądasz od operatora konkretnej kwoty odszkodowania,

 • Twój podpis ( jeśli zgłaszasz reklamację pisemnie).

=> Tutaj znajdziesz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1.10.2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.

Jeśli przesłana reklamacja nie będzie zawierała wszystkich formalnych elementów - operator poprosi Cię o ich uzupełnienie w terminie nie krótszym niż 7 dni i poda Ci dane, które musisz uzupełnić. Jeśli ich nie uzupełnisz w podanym terminie, operator zignoruje Twoją reklamację.

Jeśli reklamujesz wysokość rachunku telefonicznego, to nie zwalnia Cię to z konieczności opłacania rachunków.

PAMIĘTAJ! REKLAMACJĘ MOŻESZ WNIEŚĆ W KAŻDYM ODDZIALE FIRMY, KTÓRY OBSŁUGUJE JEJ KLIENTÓW. TWÓJ OPERATOR MA 30 DNI, ABY UDZIELIĆ CI ODPOWIEDZI. JEŚLI JEJ NIE UDZIELI W TYM TERMINIE - OZNACZA TO, ŻE UZNAŁ TWOJĄ REKLAMACJĘ.  

2.2. W jakim terminie można wnieść reklamację?

Reklamację można wnieść w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, albo w ciągu 12 miesięcy od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Pamiętaj, że jeśli składając skargę, domagasz się również przesłania Ci szczegółowego wydruku połączeń (tzw. billingów) operator nie jest zobowiązany do przechowywania ich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.  

2.3. Co powinna zawierać odpowiedź?

Odpowiedź operatora powinna zawierać:

 • nazwę jednostki, która rozpatruje Twoją reklamację,

 • podstawę prawną,

 • rozstrzygnięcie (pozytywne/negatywne) Twojej reklamacji,

 • określenie wysokości kwoty i terminu wpłaty na Twoje konto - jeśli operator uznał Twoją reklamację za zasadną,

 • określenie wysokości kwoty i terminu wpłaty na Twoje konto - jeśli operator uznał Twój wniosek o odszkodowanie za zasadny,

 • pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, (jeśli skargę składa osoba fizyczna informacje o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem konsumenckim),

 • podpis upoważnionego pracownika reprezentującego firmę, wraz z podaniem jego stanowiska służbowego.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 15.11.2018

  Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

 • 28.6.2018

  Nowe prawa podróżnych

  1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)