Egzekucja / zabezpieczenie

Koszty

Egzekucja

Pozostałe

List w sprawie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Strona 1 z 2

Poniżej przedstawiamy treść listu wysłanego do Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy dotyczącego zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) z niepokojem przyjęła informację o przyjętym w dniu 10 marca 2008 r. przez Radę Ministrów projekcie ustawy zmieniającej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, a w szczególności zawartych w w/w projekcie propozycjach dotyczącym zasad finansowania egzekucji komorniczej (art. 1 pkt 12 projektu dotyczący art. 49 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji).

Projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który skierowany już został do Sejmu (druk nr 1810) budzi poważne obawy przedsiębiorców zrzeszonych w PKPP Lewiatan odnośnie ich potencjalnego negatywnego wpływu na efektywność egzekucji komorniczej w Polsce.

PKPP Lewiatan od lat, konsekwentnie, występuje do Ministra Sprawiedliwości, a także do innych właściwych organów władzy publicznej z propozycjami zmian przepisów prawa, które w naszej ocenie mogą znacząco przyczynić się do poprawy efektywności egzekucji komorniczej. Postulowaliśmy m.in.: istotne zwiększenie ilości kancelarii komorniczych, stworzenie warunków do większej konkurencji pomiędzy komornikami oraz zmniejszenie różnego rodzaju opłat obciążających wierzyciela podczas egzekucji. Znaczna część z tych propozycji została pozytywnie przyjęta.

Jednakże, zawarta w druku nr 1810 propozycja zmiany dotychczasowej treści art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji polegająca na zwiększeniu ilości przypadków umożliwiających obniżenie opłat ponoszonych przez dłużnika podczas egzekucji budzi poważne wątpliwości PKPP Lewiatan.

Zdaniem PKPP Lewiatan, zasadą przy prowadzeniu egzekucji powinno być, iż koszty egzekucji ponosi dłużnik, z którego winy doszło do egzekucji. Kancelarie komornicze powinny natomiast utrzymywać się z opłat ponoszonych przez dłużnika, gdyż stanowi to czynnik motywujący je do efektywnej egzekucji.

Uważamy, że jeżeli opłaty ponoszone przez dłużnika będą zbyt niskie (zwłaszcza w sprawach o egzekucję niskich i średnich kwot do 2000 zł., stanowiących większość spraw trafiających do egzekucji) kancelarie komornicze będą:
a) miały zbyt małe wpływy z egzekucji by się utrzymać (dotyczyć to będzie zwłaszcza nowo powstających kancelarii) oraz rozwijać (informatyzacja, zatrudnianie nowych osób, by zwiększyć szybkość egzekucji i likwidować istniejące zaległości),
albo będą
b) próbowały przerzucać dodatkowe koszty egzekucji na wierzycieli, zniechęcając ich tym samym do występowania (zwłaszcza w przypadku małych i średnich kwot) na drogę sądową i egzekucji komorniczej, jak miało to miejsce w przeszłości podczas obowiązywania tzw.

zaliczek komorniczych.

Dalsze obniżanie opłaty stosunkowej ponoszonej przez dłużnika może prowadzić do nasilenia się tego rodzaju praktyk albo do ograniczenia efektywności kancelarii komorniczych lub wręcz do ich bankructw. Proponujemy zatem wprowadzenie jednolitej opłaty stosunkowej za skuteczną egzekucję w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia (także z rachunku bankowego bądź wynagrodzenia za pracę), która naszym zdaniem przyczyni się do powrotu do bardziej efektywnego sposobu finansowania egzekucji z należności wyegzekwowanych od dłużników. Czynnikiem dodatkowo wzmacniającym efektywność podejmowanych przez komorników działań byłoby przykładowo obniżenie opłaty stałej nie powiązanej ze skutecznością egzekucji, wynikającej z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, z 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zdaniem PKPP Lewiatan gwarantowanie komornikom opłat stałych, mniemających związku z efektami ich pracy i nie powiązanych ze skutecznością egzekucji, ma demotywujący wpływ na podejmowane przez komorników działania oraz zniechęca wierzyciel do egzekucji komorniczej małych kwot. Charakter pracy komornika wymaga, by była ona nagradzana za skuteczność podejmowanych działań egzekucyjnych, stąd nasza propozycja zmiany art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w wyżej zaproponowanym kształcie.

Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w nowelizacji, dotyczącym treści art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a budzącym niepokój PKPP Lewiatan jest umożliwienie sądowi, na wniosek dłużnika, obniżenia wysokości opłat stosunkowych pobieranych od dłużnika przez komornika.

Rozwiązanie to, zaproponowane w trakcie prac nad projektem przez Ministra Zdrowia naszym zdaniem psuje system egzekucji komorniczej i stanowi poważne zagrożenie jego reformy zapoczątkowanej od 1 stycznia 2008 r.
Fakt, że niektóre kancelarie komornicze osiągają duże przychody z egzekucji szpitali nie uzasadnia wprowadzania rozwiązań, które szkodzą egzekucji komorniczej, jako całości także w standardowych przypadkach, zwłaszcza zaś przy egzekwowaniu przez przedsiębiorców oraz konsumentów małych i średnich kwot.

Zdaniem PKPP Lewiatan, w celu ochrony szpitali przed tego rodzaju praktykami należy wprowadzić rozwiązania szczegółowe a nie uniwersalne, które grożą pogorszeniem efektywności egzekucji komorniczej w całości.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wiesława zemło

16.4.2013 8:21:34

Re: List w sprawie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

witam prosze powiedziec ---czy komornik moze sprzedac mi dom za długi jezeli w tym domu zamieszkuja 2-ie osoby niepełnosprawne?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2017

  Nowelizacja dot. opłat pobieranych przez komorników

  Do Sejmu - z poprawkami senackimi - wraca projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Co ma się zmienić?

 • 7.8.2017

  Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

  Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i (...)

 • 16.10.2017

  Niższe opłaty dla komorników

  Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre (...)

 • 1.8.2014

  Poszukiwanie majątku przez komornika

  Przepisy o egzekucji wymagają, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Wierzyciel musi (...)

 • 2.7.2015

  Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?