Projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia zakłada wprowadzenie świadczenia pieniężnego dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy, które zagwarantuje wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy poświęcili swoje życie ratując życie, zdrowie i mienie innych.

Rząd chce więc wprowadzić świadczenie pieniężne dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Nowe rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy poświęcili swoje życie ratując życie, zdrowie i mienie innych.

Porady prawne

Wsparcie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy

Wprowadzone rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe, które będzie przysługiwało uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z:

 • wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu;
 • podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia;
 • pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego.

Najważniejsze rozwiązania projektu

Świadczenie będą mogli pobierać najbliżsi funkcjonariusza lub żołnierza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia: 

 • małżonkowie, 
 • dzieci poniżej 18. roku życia, 
 • dzieci uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także – bez względu na wiek – gdy do 18. roku życia stały się one całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji; 
 • rodzice. 

Wypłacane co miesiąc świadczenie przysługiwać będzie: 

 • małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego,
 • każdemu innemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. 

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. 

Projektowanymi regulacjami objęte zostaną również rodziny ratowników GOPR i TOPR, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Zaproponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kto dostanie nowe świadczenie pieniężne?

Wprowadzone zostanie nowe świadczenie pieniężne, które będzie przysługiwać uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z:

 • wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy m.in. podejmował  interwencje w celu ochrony osób, mienia, przywrócenia porządku prawnego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego; 
 • podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia; 
 • pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego.

Świadczenie będzie mógł pobierać małżonek, dzieci poniżej 18. roku życia lub uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także bez względu na wiek, gdy do 18. roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz rodzice.

Świadczenie przysługiwać będzie małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego, a każdemu innemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia.

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Nowymi przepisami objęci zostaną również  ratownicy górscy, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego, w warunkach  zagrażających życiu i zdrowiu.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika