Ograniczenie nieprawidłowości w obrocie paliwami

Przepisy dotyczące dalszego ograniczenia nieprawidłowości w obrocie paliwami przyjęte przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

Przepisy te, przygotowane przez Ministerstwo Finansów, usprawnią monitorowanie przewozu benzyny i oleju napędowego oraz kontrole obrotu tymi wyrobami. Celem zmian jest dalsza redukcja nadużyć dotyczących obrotu paliwami ciekłymi oraz zapewnienie przejrzystości w obszarach, które dotychczas nie były monitorowane.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania uszczelniające

W celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami napędowymi, podmioty gospodarcze uczestniczące w tym obrocie będą zobowiązane do rejestracji miejsc dostarczania paliw. Dzięki temu firma wysyłająca będzie miała pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru paliwa. Obowiązek rejestracji będzie miał charakter jednorazowy, przed dokonaniem pierwszej czynności dostawy do danego miejsca. Rozwiązanie to ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu.

Rozszerzony zostanie nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli. Ustanowiony zostanie także obowiązek zgłaszania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zakładowych stacji paliw ciekłych, a tym samym Prezes URE będzie sprawował również nadzór nad tymi stacjami paliw.

Wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych.

Uporządkowany zostanie obszar podmiotów wykorzystujących paliwa na cele własne, tj. podmiotów przywożących.

Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych

Projektowane regulacje zakładają przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje w jednym centralnym systemie teleinformatycznym tzw. Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA). System ten zostanie udostępniony bezpłatnie przez Krajową Administrację Skarbową wszystkim firmom, które muszą prowadzić dokumentację akcyzową.

Termin wejścia w życie

Nowe rozwiązania mają zasadniczo wejść w życie po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia. W zakresie wdrożenia CEWA przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowych przewidziano 18 miesięczny okres przejściowy, liczony od 1 lutego 2024 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika