Kontrola skarbowa

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Strona 1 z 2

Poniżej przedstawiamy opinie dotyczące wybranych zmian w Ustawie o kontroli skarbowej, mogące mieć wpływ na przedsiębiorców. Niewątpliwie zmiany idą w kierunku poszerzenia uprawnień organów skarbowych. Zwracamy szczególną uwagę na uprawnienia organów kontroli skarbowej wynikające z proponowanego art. 7b oraz 7c. Pozwalają one na dużą ingerencję w sferę wolności obywatelskich. Szereg naszych wątpliwości powoduje zasadność oraz stopień gwarancji praw podatników przed i w trakcie postępowania, o czym poniżej.

Pozytywnie, choć z małym wyjątkiem, odnosimy się do przepisów 6 ust. 2b, które nadają inspektorom kontroli skarbowej uprawnienia do upoważnienia pracowników do przeprowadzenia niektórych (wyszczególnionych) czynności procesowych oraz art. 6 ust. 2c, który pozwala Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej na upoważnienie pracownika do załatwienia spraw w jego imieniu. Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązanie wpłynie na sprawność i szybkość prowadzonych postępowań.

Na aprobatę zasługuje również proponowany zapis art. 24 ust. 5, który chroni kontrolowanych przed niekorzystnymi skutkami przewlekłości postępowania, w zakresie naliczania odsetek za zwłokę. Wątpliwości może budzić zapis ust. 6 art. 24, który stanowi, że powyższa regulacja nie ma zastosowania, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Zwracamy uwagę, iż pojęcie „przyczyny niezależne" jest pojęciem nieprecyzyjnym.
Ponadto niewątpliwie oczekiwanym rozwiązaniem jest zapis z art. 34 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 4, który stanowi o obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej przez osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką. Oczekujemy, że pozwoli to na wykorzystywanie pracowników do zadań merytorycznych oraz umożliwi zainteresowanym zdobywanie doświadczenia.

Uwagi szczegółowe:

1. Art. 1 pkt 1 projektu (dotyczy art. 3a ustawy, tj. dotyczy kontroli gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków z innych źródeł zagranicznych)

Proponowane w art. 3a ust. 1 sformułowanie: „zwany dalej „audytem", może obejmować sprawdzenie..." jest nieścisłe. Użyte słowo „może" pozostawia wątpliwości, czy katalog określający zakres pojęcia „audyt" pozostaje zamknięty.


Postulujemy, by fragment przepisu „może obejmować" wykreślić, pozostawiając „obejmuje".

2. Art. 1 pkt 9 projektu (dotyczy art. 7b ustawy, tj. nowelizacji w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 czerwca 2008 r.)

Proponowane brzmienie art. 7b ustawy o kontroli skarbowej umożliwia organom skarbowym zbieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie informacji koniecznych dla realizacji kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1-3, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Jednocześnie ust. 3 art. 7 umożliwia wniesienie zażalenia na postanowienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na zasadność żądania przekazania lub odmowę przedłużenie terminu udostępniania informacji. Stanowi to gwarancję procesową. Ustawa jednak nie precyzuje trybu weryfikacji powyższego postanowienia. Z przepisu nie wynika też jasno, czy mogą mieć tu zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, które na mocy art. 31 Ustawy o kontroli skarbowej mają zastosowanie do postępowania kontrolnego.

Postulujemy o wskazanie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, a w przypadku ostatecznego postanowienia - proponujemy skargę do sądu administracyjnego.

3. Art. 1 pkt 10 (dotyczy art. 7c i 7d ustawy, tj. występowania do wyszczególnionych podmiotów o informacje konieczne dla realizacji kontroli skarbowej)

Proponowany zapis art. 7c ma umożliwić organom kontroli skarbowej możliwość pozyskiwania danych już na etapie czynności analitycznych. Takie czynności nie są przedmiotem regulacji ustawy. Zatem brak jest standardów formalnych, które chroniłyby interesy strony i uczestników postępowania, gdyż czynności analityczne nie są chronione tajemnicą skarbową, ani bankową.

Uważamy, że tego rodzaju informacje powinny być zbierane wyłącznie w ramach postępowania kontrolnego lub przygotowawczego o przestępstwo skarbowe.

Art. 7c ust. 1

Konstrukcja tego przepisu budzi wyraźne wątpliwości. Użyte przez projektodawcę wyrażenie „w szczególności" po słowach „zobowiązania podatkowego," wskazuje że nie istnieją jakiekolwiek precyzyjnie określone przesłanki w korzystaniu przez organy z możliwości występowania do instytucji finansowych o udostępnienie i przekazanie danych identyfikujących posiadacza rachunku bankowego, albowiem przesłanka określona jako „posiadanie wiarygodnych informacji o posługiwaniu się rachunkiem bankowym.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.3.2018

  Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej

  Dla podmiotu niemającego siedziby w Polsce, który w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, a który przestał (...)

 • 31.10.2017

  Szybciej CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)

 • 19.4.2017

  Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

  Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

 • 6.2.2019

  Sekurytyzacja pod lepszym nadzorem?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić realizację rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych (...)

 • 16.9.2017

  Sprawdzisz kontrahenta w urzędzie skarbowym

  Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać (...)